Uitkomsten onderzoek bodemdaling Olde Maten zijn niet eenduidig (of bodemdrainage helpt is nog niet goed te zeggen)

Drainageproef bij de start in 2018 Streekredactie / Eelco Kuiken

Staphorst - Bij elf boerenbedrijven ten westen van Staphorst startte drie jaar geleden een experiment met bodemdrainage om bodemdaling tegen te gaan. Of dat werkt, is nog niet goed te zeggen. De uitkomsten van het onderzoek zijn namelijk niet eenduidig.

Het veengebied in de Olde Maten zakt door inklinking en veenoxidatie een centimeter per jaar. Boeren hebben daar veel last van. Het waterschap en LTO Noord startten in 2018 een driejaarlijkse proef met onderwaterdrainage. Dit zou de daling moeten vertragen. Met onderwaterdrainage wordt water uit de sloot via drainbuizen geïnfiltreerd onder de percelen. Daarmee wordt het uitzakken van grondwater en veenoxidatie in een droge periode voorkomen en bodemdaling geremd. In een natte periode kan de overtollige neerslag via de drainage worden afgevoerd, zodat het grondwaterniveau daalt.

Langer meten

Sanneke van Asselen, bodemdalingsexpert bij Deltares: „Het belangrijkste tussentijdse resultaat is dat er een seizoensgebonden dynamiek zichtbaar is: een daling van het maaiveld in de relatief droge en warme zomerperiode en een stijging van het maaiveld in de relatief natte en koude winterperiode, waarbij een op- en neergaande beweging plaatsvindt in de orde van grootte van enkele centimeters. Om er een lange termijn-trend voor bodemdaling uit te kunnen halen, moeten we langer meten dan twee jaar. Hopelijk kunnen we hier over drie jaar iets meer over zeggen.”

Positieve effecten

Bij de helft van deelnemers blijkt er in natte perioden een drainerend effect te zijn. Dit blijkt ook uit de metingen die zijn uitgevoerd aan de draagkracht. De effecten zijn wisselend en vooral zichtbaar in het voorjaar. Op de onderwaterdrainagepercelen lijkt de draagkracht sneller te herstellen. „De helft van de deelnemers ervaart positieve effecten van de onderwaterdrainage op de draagkracht en slechts enkele deelnemers op de graskwaliteit en grasopbrengst. Harde conclusies zijn er nog niet.”