Raad Staphorst gaat zich weer buigen over windmolens

Staphorst - B en W van Staphorst stellen de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor windpark Bovenwind in gebied De Lommert. Op 10 september komt het punt aan de orde in de gemeenteraad.

Door het college worden alle gegevens betrokken bij het opstellen van de definitieve Omgevingsvergunning die - als er geen verdere tegenwind komt - eind deze maand wordt verstrekt. Het gaat om een vergunning voor een periode van 25 jaar voor 3 molens van 210 meter hoog die samen 12 megawatt opwekken.

De vele zienswijzen die ingediend zijn tijdens de periode dat de stukken ter inzage lagen, geven volgens de gemeente geen aanleiding om te komen tot wijziging of het weigeren van de omgevingsvergunning en het Besluit maatwerkvoorschriften slagschaduw Windpark Staphorst. De zienswijzen worden volgens B en W afdoende weerlegd en dit leidt tot de conclusie dat er geen aanleiding is voor het weigeren dan wel het aanpassen van de ontwerp-besluiten.

Hobbel

Als de gemeenteraad door de bocht gaat, is er een belangrijke hobbel voor coöperatie Wij Duurzaam Staphorst genomen. WDS besloot wel om de molen die het dichtst bij bedrijventerrein Bullingerslag en woonwijk De Slagen ingetekend is, 90 meter in zuidoostelijke richting te verplaatsen. Dit om ontwikkelingen in de toekomst niet te dwarsbomen. Dat was eerst 70 meter; er is 20 meter bijgekomen. De meest oostelijke turbine wordt minimaal 4 meter in noordwestelijke richting opgeschoven. De positie van de 3e molen blijft ongewijzigd.

Bezwaarmakers dienden nogal wat zienswijzen in, zoals horizonvervuiling. Het effect op het landschap en het beschermd dorpsgezicht wordt volgens B en W echter aanvaardbaar geacht. Buurtgenoten die zeggen nauwelijks betrokken te zijn, worden in het ongelijk gesteld. Volgens Staphorst zijn de belangen van omwonenden ruim voldoende onderzocht en zijn ze aantoonbaar actief betrokken in de belangenafweging.

Een zienswijze die vaak terugkomt is: waarom komen de molens niet bij de huidige 3 in Rouveen te staan? De gemeente zegt initiatiefnemers de ruimte te hebben gegeven zelfstandig een onderbouwd voorstel te doen voor een van de 12 potentiële locaties die eerder door bureau Pondera werden gepresenteerd. Zo was het met de raad afgesproken. ‘De nu gekozen locatie is daarmee dus in lijn met het besluit van 9 januari 2018, waarin de raad de ruimte biedt aan initiatieven om met een voorstel te komen met een locatie binnen de gemeente.’

Participeren

Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark Bovenwind. Om de belangstelling hiervoor te peilen, houdt WDS informatieavonden. De coöperatie peilt in Rouveen, IJhorst en Staphorst of de mensen mee willen doen en met hoeveel certificaten á 250 euro. Op basis daarvan ontstaat er een financiële thermometer en die staat nu op 2,6 miljoen euro. Er wordt een rendement beloofd van 4 tot 6 procent.

De tegenstanders stappen naar de rechter om de molens tegen te houden. Turbines bouwen op deze plek, vlakbij een woonwijk en een bedrijventerrein, niet bij de andere 3 molens in Rouveen, zonder inspraak en vlakbij het beschermd dorpsgezicht, vinden tegenstanders te gek voor woorden.