Afvalbeleid gaat op de schop

Ambitieuze afvaldoelstellingen De Wolden

Zuidwolde Het ophalen van afval in de gemeente De Wolden vindt vanaf 2020 eenmaal in de drie weken plaats per afvalsoort. Verder wil het college van B en W het storten van grof huisvuil bij de milieustraat gratis maken.

Dat staat in het ontwerp Grondstoffenplan voor de Wolden 2020-2025. Een en ander betekent dat ook de groene container met gft-afval niet langer tweewekelijks wordt geleegd, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus. Voor wie dat nodig acht, wordt gratis een extra gft-container beschikbaar gesteld.

B en W stellen zich ten doel om in 2021 maximaal 100 kilogram restafval per inwoner over te houden voor de verbranding, in 2025 moet dat nog maar 30 kilo zijn. Daartoe wil het de inwoners zo goed mogelijk faciliteren. De afvalstoffenheffing wordt per 2021 voor deel gerelateerd aan het aantal aanbiedingen van restafval. De milieustraat krijgt ruimere openingstijden en het storttarief voor bouw- en sloopafval wordt gesteld op 10 euro per kuub. Voor een kwijtgeraakt milieupas wordt vanaf 2021 20 euro gevraagd, sociale minima kunnen vanaf dat jaar rekenen op kwijtschelding van het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Daarbij worden luiers en incontinentiemateriaal gescheiden ingezameld in de vijf hoofddorpen, al is gescheiden verwerking niet mogelijk.

Incidenteel

Het college stelt vast dat een incidenteel bedrag van 46.500 euro nodig is om de maatregelen door te voeren, het levert een jaarlijkse besparing van 212.000 euro op. B en W schrijven ook dat er een alternatief is, waarvan een variabele afvalstoffenheffing er een is. Voordeel daarvan is voor huishoudens de ruimere mogelijkheid om gft-afval gescheiden aan te bieden. Belangrijk nadeel van dat alternatief is hogere inzamelingskosten en minder mogelijkheden voor huishoudens om te besparen op de afvalstoffenheffing.

In 2018 is 169 kg restafval per inwoner ingezameld (142 kg fijn + 27 kg grof). Nascheiding van het fijn restafval heeft 6 kilogram grondstoffen (PMD en metalen) per inwoner per jaar opgeleverd. Per saldo dus 163 kg. De afvalscheiding is hiermee uitgekomen 77%. De doelen uit het huidige afvalbeleidsplan zijn in 2018 al gehaald. Voor 2019 wordt een gelijke prestatie verwacht. Als referentiejaar voor de vermindering van de hoeveelheid restafval gold 2014. In dat jaar werd 6.026 ton restafval ingezameld, wat destijds overeenkwam met 250 kg per inwoner.