Gemeente wil samen met inwoners Rouveen verkeersveiliger maken

Rouveen - In het najaar van 2020 moet er een concreet plan liggen dat de kern van Rouveen verkeersveiliger maakt. De inwoners en de dorpsraad hameren al langer op verkeersonveilige situaties. De gemeente gaat er wat aan doen.

Het centrum met kruisingen wordt door velen als onveilig ervaren. In het onderzoek is ook aandacht voor de geplande uitbreidingen van wijken en komt er duidelijkheid over de functie van de Schipgravenweg.

Dorpsraad en inwoners worden volgens de gemeente nadrukkelijk betrokken bij het project. Er komen inspraakavonden waarop iedereen zijn zegje mag doen. Tijdens deze bijeenkomst worden ideeën, wensen en knelpunten geïnventariseerd. Deze inventarisatie levert de munitie op voor de verdere uitwerking van de uitgangspunten en schetsontwerpen. De ontwerpen gaan naar de gemeenteraad. Daarna volgt de verdere uitwerking, waarna de bewoners een terugkoppeling krijgen. De dorpsraad en het gemeentelijk Team Verkeersadvisering worden hierbij nauw betrokken.

Verkeersbewegingen

De verkeersintensiteit in en nabij de kern van Rouveen neemt de laatste jaren toe. Er zijn veel verkeersbewegingen waarbij zware, snelle, langzamere en kwetsbare verkeersdeelnemers de wegen met elkaar delen. Dat levert gevaarlijke situaties op. Staphorst gaat in de komende periode onderzoeken op welke manier de ontsluiting van Rouveen veiliger gemaakt kan worden, met als gevolg concrete aanbevelingen.

Eind 2020 moet er dus een concreet plan liggen. Gevaren zijn er ook. De door iedereen gewenste oplossingen kunnen financieel niet haalbaar zijn. Staphorst zit in een financieel moeilijke tijd. De kruising Viaductweg/Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst ging ook de ijskast in. Reden: geen geld. Mogelijk kan dan worden gekozen voor een fasegewijze uitvoering waarbij de uitvoering over meerdere jaren wordt verspreid.