Toename van niet-recreatieve bewoners op vakantieparken moet worden teruggebracht

Regio - De provincie Overijssel moet het beleid voor recreatiewoningen aanpassen. Dat vindt de stuurgroep die het project Vitale Vakantieparken Vechtdal begeleidde.

Het huidige beleid biedt volgens de stuurgroep onvoldoende flexibiliteit om (tijdelijke) functieveranderingen van parken mogelijk te maken. Toch wil de stuurgroep ‘zeker niet overal permanent wonen toestaan’.

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler in het Vechtdal. Niet voor niets trekken de aanwezige vakantieparken jaarlijks vele honderdduizenden toeristen en vallen recreatieondernemers regelmatig in de prijzen. Het merendeel van vakantieparken in het Vechtdal heeft een hoge kwaliteit en is een belangrijke recreatieve trekker.

Het provinciebestuur van Overijssel en gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Staphorst en Zwolle willen de vakantieparken in het Vechtdalgebied vitaal houden. Bij circa 30% van de parken blijft de vitaliteit achter en deze zijn daardoor kwetsbaar.

Om te onderzoeken hoe deze kwetsbare vakantieparken een impuls kunnen krijgen is begin 2019 een (pilot-)project gestart. Er is onderzocht wat nodig is om de vitaliteit van deze parken te herstellen. Daarbij stond het behoud van de recreatieve waarde van het Vechtdal centraal.

De stuurgroep concludeert dat het grootste deel van de parken gerevitaliseerd kan worden en dat maatwerk per park mogelijk moet zijn. Toename van niet-recreatieve bewoners op parken moet sterk worden teruggebracht.

De stuurgroep is van mening, dat veel parken onvoldoende investeringscapaciteit hebben om de benodigde revitaliseringsslag te maken. Verloedering ligt voor deze parken dan ook op de loer. Het provinciebestuur wordt gevraagd te onderzoeken op welke wijze een investeringsfonds kan worden opgezet ter ondersteuning van de benodigde aanpak.

Eén van de aanbevelingen is, om per gemeente en per recreatiepark een concrete en bewuste keuze te maken over de richting waarin het vakantiepark zich kan ontwikkelen. Onderdelen daarbij zijn: de ontwikkelrichting vastleggen, de uitvoering in de gewenste richting ondersteunen en als het nodig is, handhaven.

Tot slot roept de stuurgroep het provinciebestuur op om op korte termijn te komen tot een provincie-brede aanpak voor vakantieparken. Daarbij denkt de stuurgroep aan het instellen van een taskforce en expertisecentrum. “Hiermee krijgt de pilot in het Vechtdal snel een passend organisatorisch vervolg en kunnen overige Overijsselse gemeenten er direct hun voordeel mee doen.”