Overijssel stelt strengere voorwaarden vast voor aanleg zonnevelden

Zwolle - De provincie Overijssel scherpt de voorwaarden aan voor de aanleg van zonnevelden in het landelijk gebied.

Initiatiefnemers voor zonnevelden moeten investeren in andere maatschappelijke opgaven zoals klimaat en duurzame landbouw, compensatie voor landschap en natuur, en in meerwaarde voor de omwonenden. Bijvoorbeeld door hen mee te laten profiteren van de opbrengst of door de aanleg van aantrekkelijke voorzieningen.

Op die manier wil de provincie de kwaliteit van het buitengebied beschermen, zuinig zijn op landbouwgrond en meer draagvlak creëren voor zonnevelden.

Groene omgeving

Gedeputeerde Tijs de Bree: „Als provincie hebben wij de voorkeur voor zonnepanelen op daken of op braakliggende terreinen binnen de bebouwde kom. Maar om onze energieopgave te realiseren, zijn ook zonnevelden in de groene omgeving noodzakelijk. Om die groene omgeving zoveel mogelijk te beschermen gaan we scherp toezien op landschappelijk inpassing, compensatie voor natuur en omgeving en meervoudig ruimtegebruik en realisatie van nevenopgaven.”

Hooikammer

Voor Staphorst is dit beleid ook van belang. Een bedrijvenconsortium Presham met Hooikammer als initiatiefnemer is van plan om op een perceel aan de Uithofsweg een enorm, zij het laaggebouw neer te zetten waar 3000 auto’s aan laad- en ontlaadpalen staan. Op het dak liggen 22.500 zonnepanelen die de accu’s overdag opladen. De productie van waterstof via elektrolyse komt daar bij. Het gasnet van Rendo dat precies op deze pleg loopt, wordt aangepast voor het vervoer van waterstof.

Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta wil bij Beetjesgraven een zonnepark realiseren met 7.521 zonnepanelen. Op deze plek komt ook ruimte voor waterberging.