Staphorst sluit 2019 af met het verwachte tekort

Staphorst De jaarrekening van de gemeente Staphorst 2019 sluit met een negatief saldo van 879.000 euro. Bij de zomernota werd nog uitgegaan van een tekort van 900.000 euro.

Wethouder Lucas Mulder: „Ten opzichte van onze eerdere ramingen valt het iets mee. Het algemene beeld is dat gemeenten in Nederland er financieel slecht voor staan. In Staphorst zitten we op het verwachte resultaat.”

Tegenvallers

De gemeente Staphorst heeft dit jaar te maken met enkele tegenvallers die voortkomen uit rijksbeleid, waaronder nieuwe rekenregels voor grondbeleid. Een grote kostenpost blijft echter het sociaal domein. Wethouder Mulder: „Gemeenten krijgen al lange tijd structureel te weinig geld uit Den Haag om hun taken op het gebied van Jeugd en WMO uit te voeren. We zetten alle zeilen bij om dit zo goed en zo betaalbaar mogelijk te doen. Vorig jaar is een verbetertraject ingezet dat de komende jaren zijn vruchten moet afwerpen. We hebben de toegang tot zorg in eigen huis gehaald en investeren daarnaast in preventieve maatregelen om zware zorg te voorkomen. Maar het totaalbeeld stemt niet vrolijk. Landelijk zullen middelen en taken beter in evenwicht moeten komen.”

In de jaarrekening kan worden vastgesteld in hoeverre het gerealiseerde beleid afwijkt van de begroting. Dit geeft een goede vergelijking tussen de rekening en de begroting en ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn controlerende rol.

De accountant heeft de goedkeurende verklaring opgeschort omdat het BING-rapport nog niet beschikbaar is.

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken tijdens de raadsvergaderingen van 2 en 16 juni 2020.