Bezwaren tegen waterberging in Wandelbos overtuigen college niet

Meppel - Het Meppeler Wandelbos doet in de toekomst ook dienst als waterbergingsgebied. De 47 ingediende bezwaarschriften van Meppelers tegen het waterbergingsproject hebben het college van B&W niet op andere gedachten kunnen brengen.

De extra functie van het wandelbos is nu vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Meppel – Waterberging Engelgaarde’. Het wandelbos gaat niet verloren als recreatief gebied, zo benadrukt het college in de reactienota op de zienswijzen. De gemeenteraad neemt volgende maand daarover een definitief besluit.

Al in 2009 wees de provincie Drenthe het gebied Wandelbos/Engelgaarde aan als mogelijke waterberging, die deels door het waterschap Reest & Wieden gestuurd wordt. De wateroverlast die in 1998 optrad, was de directe aanleiding om in Drenthe meerdere boven- en benedenstroomse locaties voor waterberging te reserveren in tijden van extreme neerslag.

De toekomstige waterberging Engelgaarde vangt bijna 800.000 kubieke meter overtollig water uit de Wold Aa op. Zo blijven Meppel en omgeving - stad én agrarisch gebied - verschoond van overstromingen. De waterschade voor ondernemers, bewoners en de gemeente Meppel bedroeg destijds vele miljoenen euro’s, zo bleek uit een grondige berekening.

Het comité ‘Red het Meppeler bos’ laat weten niet tevreden te zijn over de beantwoording in de reactienota. ‘Er wordt geen nader onderzoek gedaan naar onze argumenten. Een alternatief plan van onze kant om geulen in het andere, hogere deel van het Meppelerbos te graven, is te gemakkelijk afgedaan,’ aldus woordvoerster Gaby Geertsma.

Waterpeil

Waterschap Reest & Wieden maakte twee deelplannen. In het oostelijk deel Engelgaarde- Blankenstein komt een gestuurde berging, waarbij via inlaten het water in extreme situaties in het bergingsgebied stroomt. In het Meppeler Wandelbos, grenzend aan de wijk Haveltermade, beweegt de berging mee met het waterpeil in de Wold Aa. Onder normale omstandigheden stroomt de beek gewoon in zijn huidige bedding en verandert er niets aan de waterstanden van de beek. De bodem in het bos en het recreatiegebied zijn op de meeste dagen zelfs droger dan nu. De Wold Aa heeft door het jaar heen namelijk een lagere waterstand dan het bosrijke gebied achter de kades.

‘De situatie van een hogere waterstand vindt incidenteel plaats,’ verklaart wethouder Koos de Vos. Een aantal dagen per jaar en waarschijnlijk niet eens ieder jaar staat het bos onder water. ‘Toen laatst de Reest buiten haar oevers trad, heb ik bij het waterschap geïnformeerd of dat een situatie was waarbij het wandelbos in de toekomst onderloopt. Het antwoord was: ‘nee’.

Fiets- en wandelpaden

Onderdeel van de plannen is het verhogen en verstevigen van alle fiets- en wandelpaden in het Wandelbos, zodat deze paden 365 dagen per jaar goed begaanbaar zijn voor fietsers, wandelaars en joggers. In de reactienota gaat de gemeente in samenwerking met het waterschap Reest en Wieden in op de geuite bezwaren tegen het wandelbos als waterberging. Meppelers vragen ‘hoeveel meer overlast’ er ontstaat van ongedierte en insecten in een natter wandelbos. En welke gevolgen het in uitzonderlijke situaties stijgende grondwaterpeil heeft voor aanliggende huizen?

Enige emotie speelt ook mee in de bezwaren. Het bos werd in de jaren negentig aangekocht en geadopteerd door particulieren en bedrijven. Honderden kinderen plantten er een boom op Boomplantdag. ‘Recreatief gebruik is niet of nauwelijks meer mogelijk als het waterschap haar plannen uitvoert,’ zo vreest een Meppeler bezwaarmaker. ‘De ontmoetingsplaats voor velen mag verdwijnen.’

Ongedierte

Volgens de gemeente en het waterschap wordt juist nog meer aandacht besteed aan de beleving van het Meppeler Bos en de recreatieve waarden. Een overstroming met maximaal tien centimeter water is ‘zo kort en zeldzaam’ dat dit geen gevolgen heeft voor de woningen. Ook verwachten de samenwerkende instanties geen extra overlast door ongedierte. ‘Ratten komen op beschikbaar voedsel af en een natter gebied betekent niet vanzelf meer voedsel. Muggen planten zich voort in ondiep stilstaand water. In het inrichtingsplan zakt het water sneller weg.’

Buurtbewoonster Gaby Geertsma: ‘De aanwonenden zijn ook niet tevreden over de antwoorden over de angst voor waardedaling van hun huizen en de achteruitgang van het woongenot. Ze vrezen ook schade aan de houten funderingen. Niemand heeft antwoord op de vraag wie aansprakelijk is voor mogelijke schade.’


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!

Gerelateerd nieuws