Resultaten sociale dienst blijven tegenvallen

Steenwijk – Eerst geld vragen en dan pas evalueren is de omgekeerde weg. De raad voelt zich door het college voor het blok gezet.

Dat bleek dinsdagavond toen de gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017 van de IGSD (€ 702.541,--).
Vorig jaar heeft de gemeente een fors investeringsbudget beschikbaar gesteld om de achterstanden bij de InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland/Westerveld weg te werken. Doelstelling was het aantal uitkeringsgerechtigden met 200 terug te brengen. En verder om de cliënten beter te leren kennen en beter en persoonlijker te begeleiden naar werk. Bij de IGSD zijn 15 extra mensen aangetrokken om dit te bewerkstelligen.

Tegenvaller voor de gemeentelijke begroting

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD (met wethouder Bert Dedden als voorzitter) stelt nu voor een extra bedrag van ruim € 700.000,- beschikbaar te stellen om in 2017 een vervolg te geven op het plan van aanpak. Dat is een tegenvaller voor de gemeentelijke begroting.
De gemeenteraad is ontstemd over dit voorstel voor extra geld, aangezien er nog geen evaluatie in de raad heeft plaatsgevonden. Het college had vorig jaar toegezegd direct na de zomervakantie met een evaluatie te komen. Ook vraagt een deel van de raad zich af of al dat geld daadwerkelijk nodig is.

Extra geld is nodig om de doelstelling te halen

Inmiddels is bekend dat het aantal uitkeringsgerechtigden dit jaar na verwachting daalt met 140. Om de doelstelling van 200 minder uitkeringsgerechtigden te halen, is een verlenging van het plan en extra geld nodig volgens het DB van de IGSD.
In oktober was bij het college al bekend dat er sprake was van deze financiële tegenvaller in 2017. Dat was ruim voor de behandeling van de programmabegroting 2017 op 8 november. Jan Willem van Dalen (D66) vindt het ongepast dat het college deze tegenvaller pas op 10 november aan de raad heeft gemeld en dat de brief van de IGSD aan de raad niet direct is doorgestuurd. 'De gemeenteraad is hierdoor niet in de gelegenheid gesteld deze tegenvaller in de beoordeling van de programmabegroting mee te nemen. Een kwalijke zaak.'

'Neem elk jaar vijf mensen van de NoordWestGroep in dienst'

Frits Hoekstra (PvdA): ‘Ik ben verbaasd dat juist voor het onderdeel van NoordWestGroep de gevraagde bijdrage van € 93.000,- niet beschikbaar wordt gesteld. De groep die het meest kwetsbaar is straft u op deze manier…’ Ook vroeg hij zich af wat de gemeente zelf doet om deze mensen aan werk te helpen. Hij stelde voor elk jaar vijf mensen van de NoordWestGroep in dienst te nemen, bijvoorbeeld in de groenvoorziening. ‘Dat zijn 50 mensen de komende tien jaar. Neem die morele verantwoordelijkheid, gemeente! Het is ook een goed voorbeeld voor de ondernemers, van wie ook veel gevraagd wordt.’


Ook Jantina Drijfhout (ChristenUnie) zei het te betreuren dat er minder uitstroom is dan beoogd. Toch wil zij de IGSD de kans geven om, ondanks de tegenvallende resultaten, door te gaan op de ingezette koers. ‘Maar eind volgend jaar hopen we met een ander verhaal geconfronteerd te worden’. Tiny Bijl (BGL) gaf aan volgend jaar niet weer in dezelfde discussie te vervallen. 'We moeten wel door, maar een extra evaluatieavond is echt nodig.’
Vrouwk Weemstra (CDA) worstelde duidelijk met de vraag hoe nu verder met de te formuleren zienswijze.

Aanpak voor beschermd werken nieuwe stijl

Er is 750.000 euro beschikbaar besteld, waarmee 32 extra cliënten aan werk zijn geholpen. ‘Dat is € 23.000,- per cliënt’, rekende Bertine Kuperus (VVD) uit. ‘In plaats van dat zoveel mogelijk mensen aan een baan zijn geholpen, is er veel geld naar overhead gegaan.’ Vorig jaar stemde ze ook al tegen het plan van aanpak. ‘Ik vrees dat we geld stoppen in een bodemloze put.'


Tilko Gernaat (CPB): 'Zestig mensen minder uit een uitkering geholpen, is ronduit teleurstellend. De kosten zijn echt te hoog uitgevallen.' Hij mist een specifieke aanpak voor beschermd werken nieuwe stijl.
Verantwoordelijk wethouder Bert Dedden was wegens ziekte afwezig, vandaar dat een gesprek met het college op een ander moment gevoerd moet worden. Wethouder Wim Brus gaf aan in een lastige positie te zitten, als lid van het algemeen bestuur van de IGSD. ‘Gemeenschappelijke regelingen zijn lastig, gedrochten zelfs.’
Tijdens de raadsvergadering van 13 december komt het onderwerp opnieuw aan de orde.

 


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!