Werkgroep Arme Kant kiest kant van jeugd uit bijstandgezinnen

Meppel – Werkgroep Arme Kant van Meppel wil strenger toezien op de besteding van rijksgelden voor kinderen uit Meppeler bijstandsgezinnen. Een rijksbijdrage bestemd voor jeugd, besteedde de gemeente slechts voor de helft aan de jonge doelgroep.

Dat zegt voorzitter Henk Rous van de werkgroep De Arme Kant van Meppel.

‘Bij de volgende uitkering van de zogenaamde Kleinsma-Gelden moet honderd procent naar de kinderen,’ zegt Rous van de werkgroep Arme Kant van Meppel. Al vijfentwintig jaar pleitbezorger van alle Meppeler minima kiest de werkgroep steeds nadrukkelijker de kant van schoolgaande kinderen uit bijstandsgezinnen.

900 kinderen groeien op in armoede

Volgens het hulpfonds Stichting Leergeld groeien in de gemeente Meppel negenhonderd kinderen (uit duizend gezinnen) op in armoede. De gemeente is sinds enkele jaren verantwoordelijk voor het sociaal beleid en wordt daarbij gesteund met financiële injecties van het Rijk. In 2016 stelde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor twee jaar vier miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schuldenproblematiek bestrijden.

Er is geen controle of terugvordering bij de besteding van de bijdrage, zolang het aangevraagde budget binnen het sociaal domein wordt besteed. Maar het ministerie stelt nadrukkelijk dat de projecten zich moeten richten op kwetsbare groepen, zoals kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, jongeren met financiële problemen en huishoudens met een niet-westerse achtergrond.

Bestemming

In 2015 kwam er ook honderdduizend euro naar Meppel voor armoedebestrijding. Henk Rous rekent voor: ‘Tweehonderdenvijftig euro had dat jaar per kind besteed moeten worden. Uit de begrotingspost ging zestigduizend euro in de financiering van de kindpakketten voor deelname aan de samenleving. Maar de gemeentelijke kredietbank kampte destijds ook met een begrotingstekort. Om dat aan te vullen werd de rest van de rijksbijdrage aan het oplossen van schuldenproblematiek besteed. Er zijn gemeenten die maatschappelijk geld besteden aan bruggen en wegen. Dat is in Meppel niet het geval. Er zijn best een aantal goede gemeentelijke regelingen voor de kinderen,’ erkent Rous volmondig.

De voorzitter van Arme Kant van Meppel noemt de Regeling participatie schoolgaande kinderen in (buiten)schoolse activiteiten en de Laptopregeling. ‘Je zou kunnen zeggen: kinderen hebben er ook profijt van als hun ouders bij de kredietbank terecht kunnen, maar dat zou je ook van nieuwe lantaarnpalen kunnen zeggen. Dat geld voor de jeugd in een minimafonds komt betreuren we.’

Wethouder Roelof Pieter Koning (minimabeleid/participatie) laat weten dat de aan Meppel toegekende Kleinsma-Gelden (150.000 euro) in 2017 en 2018 besteed worden aan de doelgroepen waarvoor de rijksbijdragen zijn bestemd. ‘De gemeente gaat in overleg met cliënten over de juiste besteding,’ aldus wethouder Koning.

Pretpark

Toch waarschuwt de werkgroep Arme Kant van Meppel dat juist kinderen in bijstandsgezinnen aan de aandacht ontsnappen. Na het afschaffen van schoolzwemlessen kwam de werkgroep in actie in samenwerking met het management van Bad Hesselingen. Het gemeentelijke minimabeleid bleef niet buiten schot bij de bezuinigingen in de afgelopen jaren.

De economische crisis zorgde voor een groei van het aantal uitkeringsgerechtigden. De kinderen werden volgens de werkgroep ongemerkt ook het ‘kind van de rekening’. In het werk van de Arme Kant van Meppel kwamen de kinderen in arme gezinnen steeds centraler te staan. Met steeds groeiende steun uit de Meppeler samenleving. Serviceclubs, personeelsverenigingen, ondernemers, maatschappelijke instellingen en organisaties werken met de Arme Kant samen in bijzondere acties. Van een dagje naar een pretpark, winkelbonnen, met het gezin naar een vakantiepark, kerstpakketten, zwemlessen en bezoeken aan kindervoorstellingen in Schouwburg Ogterop. ‘De acties, die meestal ook een eigen bijdrage vragen, werken altijd mee aan verbetering van het leven van kinderen,’ aldus Henk Rous.

Werkgroep bestaat 25 jaar

Deze maand bestaat de werkgroep 25 jaar. Op zich geen reden om dit te feestelijk vieren. Er worden wel informatiebijeenkomsten gehouden op dinsdag 14 maart in Trias (van 9.45-11.45 uur en 19.45-21.45 uur). Het Leenfonds Meppel en een Budgetcoach praten de bezoekers bij.