Rekenkamer onderzoekt gang van zaken rondom azc

Zuidwolde - Er komt een uitgebreid onderzoek naar de bestuurlijke gang van zaken rond de komst van een asielzoekerscentrum naar Echten in 2016.

De Rekenkamercommissie De Wolden start hier zo spoedig mogelijk mee, het initiatief voor het onderzoek ligt bij een werkgroep van de gemeenteraad. De asielzoekers kwamen uiteindelijk niet naar Echten.

De gemeenteraad spreekt zich morgenavond uit over de opzet van het onderzoek. Doel is om inzicht te verkrijgen in de besluitvorming en voorbereiding van vluchtelingenopvang in De Wolden en daar weer lering uit te trekken. De Rekenkamercommissie wil eerst een feitenrelaas opstellen, waarin alle gebeurtenissen op een rijtje worden gezet. Bij de voorbereiding wordt gekeken naar gebeurtenissen en handelingen, waarbij onder meer de invloed van derden wordt meegenomen. De rol van de gemeenteraad en de interactie met het college komt aan bod, maar ook de manier waarop op ambtelijk niveau met het azc werd omgegaan, komt aan de orde.

De onderzoekers gaan tal van gesprekken houden met betrokkenen, om zo een goed beeld te krijgen van de manier waarop in De Wolden met dit precaire onderwerp is omgegaan. Er is een aantal deelvragen opgesteld, dat de antwoorden dichterbij moet brengen. Interessant is de invloed van derden, waaronder niet alleen omwonenden, maar ook de Commissaris van de Koning, ministeries en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

De vraag rijst hoe het aantal tot stand is gekomen en waarom voor de locatie Van Harte in Echten is gekozen. Ook de manier waarop inwoners, bedrijven en instellingen zijn geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming van de opvang, is en onderzoekje waard. De vraag moet inzicht geven in de gemeentelijke maatregelen om de inwoners te informeren.

De Rekenkamercommissie begint direct na de raadsvergadering, als er een akkoord over het voorstel is, en begint met het documentenonderzoek. Daarna volgen de gesprekken met raadsleden, collegeleden en mensen uit de gemeentelijke organisatie. van de gesprekken worden geluidsopnames gemaakt. Stap drie is de bestuurlijke en ambtelijke hoor en wederhoor. Het concept van het feitenoverzicht wordt aan de ondervraagden voorgelegd en daar kunnen ze op reageren. Het is vooral een lerend onderzoek, dat eindigt in gesprekken over leerervaringen binnen- en tussen de verschillende gemeentelijke geledingen van raad, bestuur en organisatie. De Rekenkamercommissie levert met deze feiten een bijdrage aan de dialoog, maar is daar zelf verder niet actief in.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan dat de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur onderzoekt.