Westerveld staat er prima voor: positief beeld gemeentelijke meerjarenraming

Diever – Westerveld staat er goed voor. Dat valt op te maken uit de laatste begroting van deze raadsperiode die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Voor de begroting 2018 is vooralsnog een overschot van 250.000 euro begroot en ook de meerjarenraming laat positieve begrotingsresultaten zien die naar verwachting oplopen naar meer dan een half miljoen euro per jaar.

Daarnaast is op onderdelen (kengetallen) gekeken of de financiële situatie van de gemeente gezond is. De score wordt per kengetal uitgedrukt in de kleur groen (minst risicovol), oranje (gemiddeld risico) of rood (meest risicovol). Alle kengetallen staan vanaf 2019 op groen. Dat betekent dat de start van de nieuwe bestuursperiode na de verkiezingen in het voorjaar van 2018 er één is met een gezonde financiële huishouding.

De gemeenteraad van Westerveld behandelde begin juli de Voorjaarsrapportage 2017 en stelde deze toen ook vast. In deze rapportage zijn de ambities en nieuwe projecten voor de komende tijd vastgesteld. Dat maakt het geluk ook heel erg lastig, omdat na de raadsverkiezingen in maart 2018 het politieke klimaat in Westerveld wel heel anders kan zijn dan nu.

De financiële gevolgen zijn verwerkt in de nu gepresenteerde programmabegroting. Dat betekent dat er komend jaar ongeveer € 1,5 miljoen aan extra investeringen en jaarlijks ongeveer € 250.000,- extra budget voor nieuw beleid moet komen. Zowel de recent vastgestelde ambities en projecten als regulier beleid (structurele uitgaven) kunnen uitgevoerd worden. In de raadsvergadering van eind oktober wordt de Programmabegroting behandeld.

In de begroting is voor 2018 onder meer extra budget opgenomen voor het herinrichten en het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte op een aantal plaatsen in Westerveld. Zo zijn er plannen voor herinrichting van het Moleneinde/Lheeweg en het evenemententerrein in Dwingeloo, het Piet Soerplein, de Brink en De Meerkamp in Havelte, de kern Diever en de M.A. van Naamen van Eemneslaan in Wilhelminaoord. Verder krijgt het verder versterken van de lokale economie ruim aandacht en is er extra geld voor preventie en vernieuwingen in de zorg.