Overdenken
Door Columnisten Kerk & Samenleving

Vredesboodschap

De 51e Wereldvrededag (1 januari 2018) is de aanleiding om in deze column terug te blikken op een op 13 november 2017 verschenen vredesboodschap van paus Franciscus.

‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft. Zo begint paus Franciscus de vredesboodschap met een verwijzing naar de boodschap van de engelen aan de herders voor Kerstmis. Vrede is een diep verlangen van alle mensen, individuen en volken, en nog het meest van degenen die het gebrek aan vrede aan den lijve ervaren.
De paus publiceerde zijn boodschap onder de titel: ‘Migranten en vluchtelingen, mensen op zoek naar vrede.’
De paus roept gelovigen op tot mededogen voor degenen die vluchten vanwege oorlog, honger, discriminatie, vervolging, armoede of achteruitgang van hun leefmilieu. Hij gaat in op de angst die sommigen voelen bij de hoge aantallen vluchtelingen die in hun land arriveren. De paus vraagt hen vertrouwen te hebben en de komst van vluchtelingen te zien als kans om te werken aan vrede. Ook gaat hij in op de redenen dat mensen hun land moeten ontvluchten.
In zijn boodschap staat paus Franciscus kort stil bij de achtergronden van de migratie. Hij wijst erop dat een stijgend aantal mensen de groeiende armoede ontvlucht die veroorzaakt wordt door de achteruitgang van het leefmilieu. Alles wijst erop dat de internationale migratiestromen in de toekomst zullen blijven bestaan.
De paus nodigt de gelovigen uit vluchtelingen te beschouwen als een kans om vrede te stichten. Vanuit het geloof gezien behoren vluchtelingen, migranten en inwoners van de ontvangende landen tot één familie. Allen hebben dezelfde rechten op de goederen van de aarde, die een universele bestemming hebben. Hier is solidariteit en de opdracht tot delen gebaseerd. Paus Franciscus brengt ons het Bijbelse beeld van het Nieuwe Jeruzalem in herinnering. De poorten van deze stad staan open voor iedereen. Vluchtelingen komen niet met lege handen. Ze brengen talenten, energie en de rijkdommen van hun eigen cultuur mee. Op deze manier verrijken ze het leven van het ontvangende land. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn moeten zich ook laten leiden door deze blik. Op deze manier worden onze steden werkplaatsen van vrede.
Aan regeringsleiders vraagt de paus om maatregelen te treffen om vluchtelingen en migranten te verwelkomen, aan te moedigen, te beschermen en te integreren in de samenleving.
De paus bepleit in zijn boodschap internationale kaders voor de regulatie van migratie- en vluchtelingenstromen. Deze kaders moeten geïnspireerd zijn door compassie en mededogen en elke gelegenheid aangrijpen om vrede te stichten. Onderlinge dialoog is hiertoe noodzakelijk. Dialoog en coördinatie zijn immers een noodzaak en een eigen plicht van de internationale gemeenschap. Buiten de nationale grenzen is het ook mogelijk dat minder rijke landen een groter aantal vluchtelingen opnemen of hen beter opnemen, als de internationale samenwerking hun de beschikbaarheid van noodzakelijke fondsen garandeert.
Tot slot roept de paus ieder van ons op om te werken aan vrede en hij verwijst naar een tekst van de heilige Johannes Paulus II: ‘Als de ‘droom’ van een wereld in vrede door zo velen wordt gedeeld, als men de bijdrage van migranten en vluchtelingen op haar juiste waarde schat, kan de mensheid steeds meer een gezin van allen worden en onze aarde een waar ‘gemeenschappelijk huis’.

 

Pastor Józef Okonek, parochie Heilige Drie-Eenheid, Meppel, Hoogeveen, Beilen