Visie herinrichting dorpskern Diever vastgesteld

Diever - Het college van burgemeesters en wethouders heeft op dinsdag 20 maart de visie 'Brinkenplan: Diever op Dreef' voor de herinrichting van de dorpskern van Diever vastgesteld.

De visie geeft voor de lange termijn, de komende tien tot twintig jaar, de wensen weer op het gebied van de inrichting van de dorpskern van Diever.

Meedenken en meepraten

De afgelopen maanden is door veel inwoners van Diever meegedacht en meegepraat over de herinrichting van de dorpskern. De gemeente heeft gekozen voor een integrale aanpak waarbij inwoners en gebruikers nauw zijn betrokken bij het project. Er is een projectgroep geformeerd die de schakel vormt tussen de inwoners, gebruikers, bezoekers en de gemeente.

De projectgroep is een afvaardiging van de inwoners en ondernemers van Diever en zij beslissen de koers, waarbij de gemeente de kaders meegeeft. Advies- en ingenieursbureau Tauw ondersteunt in het proces van visievorming, vormgeven van het inrichtingsplan en de voorbereiding bij de uitvoering.

“De aanpak van dit project is uniek”, aldus wethouder Geertsma. “Inwoners weten vaak het beste hoe hun omgeving er uit moet zien. Vanuit die gedachte is het van groot belang om samen vorm te kunnen geven aan de dorpskern van Diever.”

Visie op Diever

De visie die nu is vastgesteld bestaat uit keuzes die gemaakt zijn door de projectgroep. Een groot aantal onderdelen van de visie, zoals de (her)inrichting van de verschillende straten van de dorpskern, de brinken en de pleinen, worden uitgewerkt in het inrichtingsplan. Hierin wordt veel preciezer nagedacht over de daadwerkelijke inrichting. Unieke waarden hierbij zijn de groene landelijke omgeving (onder meer het Nationaal Park), cultuur (onder meer Village of Shakespeare), de karakteristieke bebouwing, wegenstructuur en elementen in het dorp.

Naast de versterking van deze waarden is er aandacht voor verblijven, ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte, zowel voor bewoners als bezoekers. Specifiek is er aandacht voor langzaam verkeer. Waarbij logische, toegankelijke routes voor voetgangers en mindervaliden één van de uitgangspunten is.

Bij alle uitgangspunten is aandacht voor de gebruik-, beleving- en toekomstwaarde, waarbij de gezonde leefomgevingsthema’s ontmoeten, beweging, welbevinden en gebiedsdynamiek mee worden genomen. En dit alles binnen de ambities, bijbehorende doelstellingen en uitgangspunten die in de visie zijn gekozen. De projectgroep is op dit moment druk bezig met het inrichtingsplan en met het uitwerken van de bijbehorende technische inrichtingstekeningen.

Resultaten

De visie, de kaart van het plangebied, het plan van aanpak, tekeningen, de verslagen en verder relevante stukken zijn terug te vinden op de website www.dieveropdreef.nl.