DSSW-SW, GB en PW vragen Paul Wijers als formateur

Diever - De fracties van DSSW-SW, Gemeentebelangen en Progressief Westerveld hebben Paul Wijers verzocht om als formateur de totstandkoming van een coalitie te begeleiden.

De partijen hebben de uitkomsten van de informatiefase als positief ervaren. Gisteravond hebben ze dit besproken met Wijers, momenteel de informateur. Er zijn nog wel enkele dossiers waar verder onderzoek voor moet plaatsvinden.

Het uitgangspunt is dat er geen dichtgetimmerd coalitieakkoord komt, maar een beleidsovereenkomst, gebaseerd op een aantal geformuleerde uitgangspunten. Daarnaast wordt er een (concept) samenlevingsakkoord voorbereid waarin wordt aangegeven hoe het college in overleg met de bevolking, belangengroeperingen, deskundigen en de gemeenteraad een aantal onderwerpen wil voorbereiden om in een latere fase tot besluitvorming te komen.

Benoeming

De formateur heeft zijn bevindingen inmiddels ter kennis gebracht aan de fractievoorzitters van de andere partijen en de burgemeester. Er wordt naar gestreefd om de voornoemde documenten begin mei aan de voltallige fracties ter goedkeuring voor te leggen.

Het is de verwachting dat de beoogd wethouders half mei benoemd kunnen worden, waarna er in de gemeenteraad een debat kan plaatsvinden over de totstandkoming van de coalitie, de beleidsovereenkomst en het (concept) samenlevingsakkoord.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!