Coalitiepartners vinden elkaar op kernpunten

Meppel - Een beetje geven en nemen van Sterk Meppel, VVD en CDA, was de afgelopen weken nodig bij de collegevorming in Meppel.

Met twee nieuwe studies worden de politieke discussies over de basisschool in Nieuwveense Landen en het open water op het Prinsenplein opnieuw hoog op de agenda gezet. Bij de publieke presentatie van de bestuursovereenkomst bleek dat alle drie fracties hun voornaamste verkiezingspunten in het coalitieakkoord teruglezen. Sterk Meppel, CDA en VVD tellen in hun eigen toekomstvisie op Meppel uiteindelijk toch veel meer overeenkomsten dan verschillen.

Accentverschuivingen

Het is van groot belang, zo benadrukten de drie fractievoorzitters zaterdag, de aandacht van het nieuwe college evenwichtig te verdelen over de mens, economie en natuur in Meppel. Dat bleek - met enkele accentverschuivingen - in de coalitiegesprekken al snel de kern van drie gedeelde toekomstvisies te zijn. ‘We herkennen veel van ons eigen punten en zien veel gemene delers’, maakte Elisabeth Bakkenes van SteM zaterdag opgetogen bekend. De fractieleider van Sterk Meppel deed in restaurant Sukade ook het woord als oriënterend gespreksleider (Informateur) en chef-smid bij de vorming van het nieuwe college. Formateur Elisabeth Bakkenes wist die drie taken zaterdag keurig te scheiden.

VVD-fractievoorzitter Frank Perquin bespeurde een goed teamgevoel, dat vertrouwen geeft in de komende vier jaren. Perquin zag – ‘na acht jaar bezuinigen’ – nu duidelijk een nieuwe periode gloren. ‘Er is meer ruimte voor beleving in de gemeente. We waren het er snel over eens dat we verder gaan met de ontwikkeling van de binnenstad. Projecten als de Swaenenborg, Het Vledder en Bleekerseiland gaan we versneld invullen of voorbereiden. Alhoewel de VVD-fractie voorheen een basisschool in Nieuwveense Landen (nog) niet nodig vond, stemt zij nu in met een haalbaarheidsonderzoek naar basisonderwijs in de nieuwbouwwijk.

Grenzen aan zelfredzaamheid

Fractievoorzitter Sandra Wolvekamp-Bloemert van het CDA ziet in het coalitieakkoord belangrijke CDA-thema’s gerealiseerd. Nadrukkelijk worden ‘de grenzen aan zelfredzaamheid’ genoemd in de collegeteksten. ‘In de Meppeler samenleving komt ruimte voor nieuwe projecten en komt er een derde wijkregisseur bij’, verklaarde Sandra Wolvekamp tevreden.

De herontwikkeling van de binnenstad heeft evengoed prioriteit bij de CDA-fractie, zij het met een groen accent. Bij de portefeuilleverdeling heeft het CDA , met name wethouder Henk ten Hulscher, wel enig gewicht moeten inleveren. Financiën en de energietransitie en duurzaamheid worden de portefeuilles van SteM-wethouder Jaap van der Haar. Van der Haar is trouwens de eerste wethouder namens Sterk Meppel die verantwoordelijk wordt voor de gemeentelijke financiën. De portefeuilles van voorheen de PvdA en CU-wethouder, worden gelijkelijk over vooral de CDA- en SteM-wethouder verdeeld. Roelof Pieter Koning behoudt grotendeels zijn dossiers en verantwoordelijkheden uit de afgelopen vier jaar. Hij blijft bijvoorbeeld aan de slag in de binnenstad en Nieuwveense Landen.

Prinsengracht

Sterk Meppel lijkt vooral een groen en blauw stempel te willen drukken op de op het oog stenige nieuwe binnenstad. Zo sleepte de lokale partij een nieuwe businesscase uit het vuur voor een met water gevulde Prinsengracht/-plein. Het groenonderhoud en ecologische bermbeheer – waar na bezuinigingen in Meppel veel klachten over zijn - krijgt een impuls. De van huis uit groen- progressieve wethouder Jaap van der Haar staat te trappelen om de overgang van traditionele naar nieuwe energiebronnen in Meppel voort te zetten. In 2040 wil Meppel een CO2-neutrale gemeente zijn.

Nijveen

Nijeveen kan opgelucht ademhalen, werd zaterdagmiddag opgemerkt. De drie fractie gaan niet meer moeilijk doen over de ontsluiting van de Nieuwveense Landen. De Nieuwe Nijeveenseweg blijft voorlopig gewoon open voor autoverkeer. Pas als de nieuwe wijkdelen zijn afgebouwd en er een nieuwe ontsluitingsweg ligt, mag de Nieuwe Nijeveenseweg afgesloten worden,’ zo stelde Elisabeth Bakkenes zaterdag namens de drie eendrachtige partijen.

De fractieleider onderstreepte dat ook SteM-wensen op sociaal gebied gerealiseerd worden. ‘Er komt meer ruimte voor armoedebeleid . ‘Vooral kinderen in arme gezinnen blijven we ondersteunen en weerbaar maken.’ De economie trekt aan, armoede willen we vermijden.’

Een nostalgisch getint nieuwtje bracht SteM-fractieleider Elisabeth Bakkenes: De Wijkschouw komt terug. Wijkwethouders trekken de komende jaren weer op afgesproken tijden de wijk in, Samen met bewoners staan zij stil bij obstakels en problemen. Voor de laatste wijkschouw in Meppel moeten we terug naar de jaren negentig: De tijd waarin SteM (wethouder Jansen), VVD (wethouder Geldorp) en CDA (wethouder Oldebesten) ook samen een college vormden.

Inbreng bewoners

De coalitiepartners spreken hun waardering uit voor de inbreng van inwoners en instellingen in hun coalitieakkoord: ‘Meppel doet er voor iedereen toe. Iedereen moet mee kunnen doen. Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Inwoners, bedrijven en instellingen positioneren zich anders en willen een rol die daarbij hoort: kritisch en actief.’

Kernpunten van het akkoord:

• Meedoen

• Innovatie in passende zorg en ondersteuning

• Fantastisch opgroeien

• Beter verbinden en meer ogen en oren op straat

• Stadsontwikkeling met kwaliteit

• Goed bereikbaar en vindbaar

• Aan de slag in de binnenstad

• Voldoende ruimte voor werk

• Goede openbare ruimte voor mens en natuur

• Voorbereiden op de energietransitie, CO2 reductie en klimaatverandering

• Samenwerking in evenementen, sport en cultuur

• Financieel solide

Het akkoord gaat ook in op de positie van Meppel in de regio en de bestuursstijl in relatie tot de samenleving, de raad en de ambtelijke organisatie.

In de planning van raadsvergaderingen is rekening gehouden met het aanbieden van een coalitieakkoord op donderdag 24 mei. Dan kan het debat plaatsvinden en kan de gemeenteraad over gaan tot ‘t benoemen van wethouders.