Informateur adviseert coalitie SGP, ChristenUnie en CDA in Staphorst

Staphorst - SGP, ChristenUnie en CDA zijn in Staphorst de beoogde coalitiepartijen. Dit concludeert informateur Arie van de Pol in zijn eindverslag met advies dat hij dinsdag in de raadsvergadering heeft aangeboden.

Deze partijen hebben ook een intentieverklaring opgesteld, die als bijlage bij het eindverslag van de informateur is gevoegd.

Het eindverslag is het resultaat van de verkennende fase in het formatieproces na de verkiezingen op 21 maart. Met alle partijen is uitvoerig gesproken en afgewogen wat de beste te zetten stappen zijn.

Informateur Arie van de Pol: ‘Alles overwegende en gelet op het verwachte draagvlak in de gemeenteraad en de herkenbaarheid in de samenleving, adviseer ik om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot samenwerking in collegeverband van de volgende drie partijen: SGP, ChristenUnie en CDA.’

Met het aanbieden van de rapportage en de behandeling hiervan in de gemeenteraad eindigt de opdracht als informateur voor Arie van de Pol: ‘Ik kijk met genoegen terug op de open en constructieve gesprekken'.

Intentieverklaring

De beoogde collegepartijen SGP, ChristenUnie en CDA spreken in een intentieverklaring het vertrouwen in elkaar uit. In de verklaring staat de bestuursstijl voor de komende periode beschreven. Deze kenmerkt zich door het maken van verbinding met elkaar, overige fracties, college, samenleving en andere overheden.

Vervolg

Nu de verkennende fase is afgerond kan na de raadsvergadering van 22 mei het formatieproces starten. Hierbij vinden gesprekken plaats om te komen tot een college en wordt een akkoord opgesteld. In dit akkoord wordt de bestuursstijl uitgewerkt. Een tweede onderdeel van het akkoord vormt een inhoudelijk programma. Daarin worden op hoofdlijnen de ambities verwoord. Het akkoord vormt de basis voor de nieuwe bestuursperiode 2018-2022.