Informatie over wegenonderhoud in Meppel kan beter

Meppel - De rekenkamercommissie van Meppel vindt dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad over het onderhoud van de wegen beter kan. De raad krijgt slechts de informatie op hoofdlijnen, waardoor er geen inzicht is in de actuele onderhoudskeuzes.

De commissie heeft onderzoek gedaan naar het wegenonderhoud omdat de raad soms vraagtekens zet bij de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van het onderhoud aan wegen. Het beleid, de uitvoering ervan en de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd is daarom onderzocht.

Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat Meppel in alle opzichten voldoet aan de wettelijke verplichting om, als gemeente, alle gemeentelijke wegen te beheren. Met het oog op voldoende bereikbaarheid en veiligheid worden de wegen regelmatig gecontroleerd en wordt er onderhoud gepleegd.

De kaders die de gemeenteraad aan de gemeentelijke organisatie meegeeft om het onderhoud uit te voeren waren tot 2014 met name financieel. Er werd voldoende budget voor wegenonderhoud beschikbaar gesteld.

Kwaliteitseisen

Met ingang van 2014 zijn er ook kwalitatieve eisen gesteld aan de staat van de wegen. Deze liggen vast in het wegenbeheersplan 2014-2018. De raad heeft hierin echter niet expliciet meegeven wannéér het kwaliteitsniveau gehaald moest zijn en de kwaliteitseisen zijn niet vertaald in extra budget.

Door de rekenkamer wordt daarom geadviseerd, om naast het wegenbeheersplan, een meerjarenplan te hebben waarin de ambities (financieel en kwalitatief) vertaald zijn naar het uit te voeren wegenonderhoud in de komende jaren.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de informatievoorziening over de voortgang van het wegenonderhoud beter kan. De begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening zijn de instrumenten waarmee de raad wordt geïnformeerd. De raad krijgt uit voornoemde instrumenten de informatie op hoofdlijnen, hetgeen het inzicht voor de raad beperkt in actuele onderhoudskeuzes en in de voortgang op het realiseren van de onderhoudsdoelstellingen.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de informatievoorziening te verbeteren en daarmee het inzicht voor de raad in het wegenonderhoud. Daarmee kan de raad haar controlerende rol beter invullen.