Rekenkamer komt met waarschuwing voor Westerveld

Diever - De Sociale Structuurvisie die de raad van Westerveld in 2012 heeft vastgesteld, heeft op hoofdlijnen goed gewerkt. Dat is de conclusie van de Rekenkamercommissie van de gemeente Westerveld die onderzoek heeft gedaan naar deze visie.

De commissie komt echter ook met een waarschuwing: ’de rek lijkt uit de bevolking wat betreft vrijwillige inzet’.

Buurthuizen en zwembaden

De Sociale structuurvisie is door de gemeenteraad, op voorstel van B en W, vastgesteld om de effecten van ontwikkelingen, zoals overheveling van taken door de Rijksoverheid, inclusief bezuinigingen, ontgroening, vergrijzing en krimp in beeld te krijgen. En om vervolgens antwoord beter onderbouwd antwoord te kunnen geven op de vraag hoe daarmee om te gaan. Deze ontwikkelingen zouden van grote invloed zijn op ‘de maatschappelijke voorzieningen’, zoals buurthuizen, sportvelden, schoolgebouwen en zwembaden in de kernen van de gemeente Westerveld met zijn vele kernen.

De Sociale Structuurvisie is samen met de inwoners en maatschappelijke organisaties van Westerveld opgesteld en is volgens voorzitter Jan Mastwijk van de Rekenkamercommissie mede daardoor een belangrijk richtinggevend document voor gemeenteraad en college. ‘Maar niet alleen voor die twee partijen, de visie is ook belangrijk voor de inwoners en organisaties’, zo zegt hij.

Op basis van de Sociale structuurvisie zijn in Westerveld de afgelopen jaren verschillende maatregelen doorgevoerd op het gebied van behoud van voorzieningen. Daarnaast zijn er ook besluiten genomen die hebben geleid tot concentratie, centralisatie, verzelfstandiging en zelfs tot het afstoten van voorzieningen.

Draagvlak

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzocht hoe de Sociale Structuurvisie als instrument heeft gewerkt. De RKC concludeert dat de gestelde doelen en uitgangspunten op hoofdlijnen zijn behaald. ‘Het is een goede insteek van het gemeentebestuur geweest om tijdig en veelvuldig de inwoners en organisaties van Westerveld erbij te betrekken. Dat heeft zeker bijgedragen aan het besef ‘dat er iets zou moeten gebeuren’ en mede daardoor is draagvlak ontstaan. En dat heeft weer geleid tot grote inzet van vrijwilligers voor het behoud van ‘hun’ voorzieningen’, zo zegt Mastwijk die ook nog een waarschuwing heeft: ‘We hebben de indruk dat de gemeente niet eindeloos alles kan blijven vragen van zijn inwoners en organisaties op basis van vrijwilligheid; de rek lijkt er een beetje uit te zijn.’

Nieuw document

Het college heeft laten doorschemeren wel te willen werken aan een vervolg op de Sociale, Structuurvisie.

De Rekenkamercommissie vindt dat nuttig en geeft de raad, die een eventuele vervolgvisie zal vaststellen, een paar adviezen mee: ‘Kijk vooruit, probeer voor de komende vijf jaar in kaart te brengen welke kansen en bedreigingen er zijn, realiseer je dat de wereld sinds 2012 is veranderd en houd rekening met de spankracht bij de inzet van vrijwilligers en organisaties in Westerveld. Betrek de inwoners en organisaties er opnieuw in de volle breedte bij en zorg voor een compact, duidelijk document waarin op de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn vermeld.’