Afsplitsing van Het Erfdeel binnen Protestantse Gemeente Meppel is een feit: 'Niet de route die je van tevoren wilt gaan'

De afsplitsing van de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel in de Oosterboer van de Protestantse Gemeente Meppel is een feit. De gemeenteleden van Het Erfdeel gaan de kerkzaal huren van de Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente aan de Vledderstraat.

Het gebouw waar oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel de diensten houdt.

Het gebouw waar oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel de diensten houdt. Foto: Daan Prest

„Het is niet de route die je van tevoren wilt gaan”, reageert Jan Oldebesten, voorzitter van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Meppel. „De kogel is door de kerk. Op een bepaald moment is iets onvermijdelijk en kom je in rustiger vaarwater terecht.”

De algemene kerkenraad stelt voor de wijkkerkenraden Het Erfdeel (Oosterboer) en Stad en Landen (de rest van Meppel) op te heffen. De kerkenleden kunnen dan aangeven of zij lid blijven van de Protestantse Gemeente Meppel. De verwachting is dat ongeveer een derde van de gemeenteleden van Het Erfdeel zich gaat afscheiden. Het gaat naar schatting om 250 gemeenteleden. Volgens de voorzitter van de wijkkerkenraad Stad en Landen, Leo Tadema, kan aan alle gemeenteleden die lid blijven van de Protestantse Gemeente Meppel, ook inwoners van de Oosterboer, op een adequate wijze pastorale zorg worden geboden.

Eén kerkenraad

Het principebesluit van de algemene kerkenraad houdt in dat Stad en Landen en Het Erfdeel per 1 januari 2022 worden samengevoegd tot één Protestantse Gemeente Meppel. En er komt dan ook één kerkenraad. Op dat moment stappen de gemeenteleden die zich willen afscheiden uit de Protestantse Gemeente Meppel.

De beide wijkkerkenraden worden opgeroepen op korte termijn gesprekken te beginnen over de overdracht van het pastoraat voor de gemeenteleden van Het Erfdeel die niet overgaan naar de nieuw op te richten gemeente. „Uitgangspunt moet zijn dat niemand tussen wal en schip valt. Ieder gemeentelid van de Protestantse Gemeente Meppel moet ook na 1 januari 2022 recht hebben op evenveel pastoraat.”

De leden van de afgescheiden gemeente moeten zelf pastorale zorg opzetten en een predikant aanstellen. Dat kan een gezamenlijke voorganger zijn met de Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente. Volgens Jan Oldebesten moet er op financieel gebied een „minnelijke schikking” komen - een schikking zonder tussenkomst van een rechter. Het definitieve besluit wordt voor een reactie voorgelegd aan alle gemeenteleden.

Bezuiniging

De afsplitsing van wijkgemeente Het Erfdeel in de Oosterboer komt niet uit de lucht vallen. Vanaf het begin van het besluitvormingsproces over de bezuinigingen binnen de kerkelijke gemeente zijn de meningen verdeeld. In 2013 werd duidelijk dat er in de toekomst grote financiële tekorten zouden ontstaan. Deze liepen volgens de prognoses op tot een structureel tekort van 150.000 euro in 2018. De ontkerkelijking ging ook niet aan Meppel voorbij.

Er moest volgens de algemene kerkenraad ingrijpend worden bezuinigd om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. De twee grootste kostenposten op de begroting zijn de salarissen voor de predikanten en het onderhoud en beheer van de gebouwen. De algemene kerkenraad besloot de inzet van de predikanten zoveel mogelijk op peil te houden. Dit betekende dat de bezuinigingen moesten worden gezocht in de gebouwen.

Eén gebouw: de Oude Kerk

De algemene kerkenraad besloot in 2018 alle kerkelijke activiteiten in de nabije toekomst te concentreren in één gebouw. Na een uitvoerig onderzoek en overleg met de gemeenteleden werd gekozen voor de Oude Kerk met Trias als gebouw voor de toekomst. Vanaf dat moment kwamen de bezwaren naar buiten. Een deel van de gemeenteleden beschuldigde de algemene kerkenraad van een gebrek aan democratisch overleg. Deze kritische groep maakte zich sterk voor de Grote Kerk als centrum van de kerkelijke activiteiten.

Het Erfdeel was verbijsterd over het besluit het huurcontract met VanBoeijen over het gebruik van de kerkzaal te zijner tijd op te zeggen. De keuze voor de Oude Kerk leidde tot een aantal bezwaarschriften. Deze werden uiteindelijk verworpen. De wijkkerkenraad van Het Erfdeel kondigde begin februari van dit jaar de afsplitsing binnen de Protestantse Gemeente Meppel aan.

Nieuwe naam voor Oude Kerk

De verbouwing van de Oude Kerk aan de Groenmarkt is in volle gang. De naam Oude Kerk verdwijnt. Voor de naamgeving van de nieuwe kerk zijn 51 verschillende namen ingediend. Deze worden geanonimiseerd voorgelegd aan een speciale commissie. Deze bestaat uit vijf personen: Bert Dijk (namens de Grote Kerk), Gretha de Vries (namens Het Erfdeel), Gerben Bakker (namens de Oude Kerk), Simone van de Boogaard (namens de Algemene Kerkenraad) en Jaap de Boer (namens de Meppeler samenleving). De nieuwe naam wordt medio september bekendgemaakt. De nieuwe kerk wordt volgens schema voor de kerst in gebruik genomen.