De toekomst van de stad gaat iedereen aan het hart | Meppelerdiep

De identiteit van Meppel als handelsstad kwam eeuwenlang tot uiting tijdens de marktdagen. Foto: Archief Stichting Oud Meppel

In de serie Meppelerdiep speelt nostalgie een prominente rol. Actuele gebeurtenissen worden geplaatst tegen het decor van het verleden. Met foto’s van toen en nu. Vandaag: Meepraten over de toekomst van Meppel.

Het is een interessante bezigheid om mee te praten over de toekomst van de stad waarin je woont. Inwoners kregen vorige week in schouwburg Ogterop de gelegenheid ideeën te spuien over Meppel in de nabije toekomst. Voorliggende vragen zijn hoe de stad en het buitengebied er gaan uitzien wat betreft woningbouw, detailhandel, gezondheidszorg en bedrijvigheid. Ook onderwerpen als welvaart en welbevinden, water en bereikbaarheid, recreatie en toerisme komen aan bod. Dit alles moet worden vastgelegd in een Omgevingsvisie van de gemeente Meppel voor de periode tot 2040. Het vertrekpunt is een lijvig ambtelijk rapport waarin randvoorwaarden en uitgangspunten zijn samengevat.

Top 10

De Omgevingsvisie houdt in ieder geval rekening met een top 10 van bestaande kwaliteiten. Het gaat bijvoorbeeld om Meppel als compacte stad met veel regionale voorzieningen. Deze kwaliteit wordt aangeduid met ‘Meppeler Maat’. In Meppel kun je ‘dorps wonen in de stad’. Meppel is volgens deze inventarisatie ook een typische werk- en industriestad met veelsoortige bedrijvigheid. Er is sprake van een ondernemende mentaliteit onder de bevolking. Het water is zowel historisch, bedrijfsmatig als recreatief van grote waarde.

Meppel is ook een gastvrije stad met veel evenementen. Met een historische binnenstad, met brede waardering voor het cultureel erfgoed. Deze constatering moet welhaast leiden tot een gemeentelijke visie op de toekomst van de Grote Kerk. Deze monumentale parel van de stad wordt binnenkort door de eigenaar, de Protestantse Gemeente Meppel, gesloten vanwege de hoge energierekening voor de verwarming.

Strategische ligging

De huidige situatie van Meppel is grotendeels te danken aan de strategische ligging ten opzichte van waterwegen en een breed achterland. De opslag- en handelsfunctie was in Meppel al vroeg in de geschiedenis aanwezig en leidde tot een poortfunctie voor het Drentse achterland. Door de veenontginningen kwam de ontwikkeling van Meppel in een stroomversnelling, aldus de ambtelijke nota die mede de basis is voor de Omgevingsvisie.

De gemeente Meppel wil bij het opstellen van deze toekomstvisie uitgaan van eigen kracht en eigen zelfbewustzijn. „We zijn eigenwijs in positieve zin.” Woorden die ook min of meer klonken in 1970. In dat jaar presenteerde het college van burgemeester en wethouders het ‘Ontwerp Bestemmingsplan Centrum Meppel’. Daar was alle aanleiding voor. In de inleiding van een brochure voor de inwoners schreef de toenmalige burgemeester H.J. Eijsink dat de binnenstad „niet een hart kan houden dat zo vol gaten en lege plekken is als thans het geval is.”

Bleekerseiland

Aan de orde kwam onder meer de vraag hoe groot het centrum van Meppel moest worden. Een van de ideeën was om de grachten te dempen en van het Bleekerseiland een groot parkeerterrein voor circa 400 auto’s te maken. Ed van Tellingen duikt in een nieuwe aflevering van zijn serie over de grachten - in het komende decembernummer van het blad van Oud Meppel - in deze enerverende geschiedenis. Hij gaat ook in op de rol die wijlen architect en PvdA-raadslid Piet de Groot heeft vervuld voor het behoud van het Bleekerseiland.

Bij het college stond in 1970 de gedachte centraal de binnenstad weer een hart te geven. Een hart waarin echter diep gesneden moest worden. Nu worden inwoners door de gemeente met open armen uitgedaagd mee te denken over de toekomst van hun stad. Dat was destijds wel anders. Het college wist immers, eigenwijs als het was, wat goed voor zijn inwoners was. De inspraak kwam zes jaar later spontaan vanuit de bevolking, met een handtekeningenactie van Stichting Oud Meppel en de oprichting van actiegroep De Grachtwacht.

Bij gebrek aan gemeentelijke inspraak organiseerden de politieke partijen hoorzittingen over de grachtenproblematiek. De toekomst van de stad ging ook toen veel inwoners aan het hart.

Nieuws

menu