Geen extra financiële verhogingen voor inwoners en instellingen in Dalfsen

Nu er opeens tussen de verwachte donkere financiële wolken boven Dalfsen enkele zonnestralen schijnen is de bespreking over de plannen voor de komende jaren weer positiever geworden. Waren er in de beginsituatie nog forse tekorten, nu is door de meevaller van de meicirculaire alles veranderd.

De Vecht bij Dalfsen

De Vecht bij Dalfsen Foto: Bram van de Biezen

Dit geeft een meevaller van ruim een miljoen euro waardoor de tekorten nu ook meevallen. De meevaller was echter pas donderdag bekend; veel te laat volgens alle partijen. Dit bleek maandagavond bij de bespreking van de perspectiefnota 2022- 2025 door de gemeenteraad.

De kernvraag was: ”wat wil de raad precies voor de komende jaren”. Een ding werd duidelijk, geen extra verhoging van de OZB, ook geen aanpassingen in de bijdragen van verenigingen en instellingen. „Buurten, kulturhusen, sportclub, kerken, zorginstellingen en bedrijven” somde Betsy Ramerman (CDA) op. „Zij zorgen voor binding en verbinding.” Bezuinigingen op deze organisaties zijn funest. Ramerman noemde de instellingen het cement van de samenleving. Alle partijen kunnen zich hier in vinden.

Verhuur ruimtes in gemeentehuis kan geld opleveren

Over enkele voorgestelde uitgaven waren de raadsleden kritisch. Bijvoorbeeld over het beschikbaar stellen van 300 laptops voor het personeel. Later werd dit aantal al teruggebracht tot 270. En ook over het vervangen van meubilair dat in twee jaar 250.000 euro kost, is de raag kritisch.

Om extra financiën te krijgen kwam de verhuur van ruimtes in het gemeentehuis aan de orde. Dit wordt verder door het college uitgewerkt.

Om nog meer extra financiën te genereren stelde Jos Ramaker van Gemeentebelangen voor om recreatiewoningen te legaliseren voor permanente bewoning. Wethouder André Schuurman denkt dat hiermee weinig financieel voordeel mee is te behalen. Ook moet volgens Ramaker gekeken worden of de passantenhaven en de hellingbaan wel kostendekkend zijn.

Kunstwerk bij de N340 kost gemeente 34.000 euro

De ChristenUnie opperde het idee om een duidelijk herkenbare entree van het Vechtdal te maken zodat de bezoekers uit het westen duidelijk weten dat ze het stedelijk gebied verlaten en in het Vechtdal komen. Uit de reactie van wethouder Ruud van Leeuwen blijkt nu dat er al een markante, grootschalige kunstuiting komt bij de nieuwe aansluiting A28/N340. Alle partners van Ruimte voor de Vecht dragen hieraan bij. De gemeente Dalfsen betaalt 34.000 euro.

Ook vroeg de partij om een reactie over de mogelijkheid voor “Dalfsen werkt – in de zorg” waarbij het de bedoeling is dat bijvoorbeeld nieuwkomers worden ingezet bij de huishoudelijke hulp. Wethouder Jan Uitslag stelde hierover dat het gebrek aan taalvaardigheid vaak een groot probleem is.

De gemeente gaat ook het inzamelen van kleine flesjes en blikken stimuleren en laat bij vuilnisbakken een stalen ring om de bak maken waar inwoners hun flesjes en blikjes in kunnen leggen.

Spaarrekening steeds voller en toch bezuinigen

Ben Schrijver van D66 vindt dat de gemeente een andere manier van begroten moet gaan hanteren. De gemeente heeft een begrotingshuishoudboekje waar ieder jaar op moet worden bezuinigd en daarnaast een spaarrekening die gevoed wordt door de bijdragen uit de grondexploitatie. Aan de ene kant wordt er bezuinigd en aan andere kant stijgt de spaarrekening. Schrijver: „De spaarrekening wordt door succesvolle grondexploitatiebijdragen buiten de begroting om voller dan nodig en in het begrotingshuishoudboekje beknibbelen we desondanks op maatschappelijke uitgaven.” Schrijver wil direct tegenvallers uit deze winsten kunnen betalen. Wethouder Van Leeuwen benadrukte dat van deze winsten vaak mooie projecten worden gerealiseerd hij noemde onder meer De Spil in Nieuwleusen.

Aanvaring tussen PvdA en wethouder Van Leeuwen

De sfeer tijdens de besprekingen was over het algemeen prettig maar soms ook kritsch. Leander Broere (PvdA) vindt dat het college en de coalitiepartijen steeds slecht weer verkondingen en te vaak bezuinigingen doorvoeren. “Telkens worden ons donkere wolken geschetst en telkens gaat daar dus ook het gesprek over. Vooral de coalitiepartijen versterken ook erg graag dit beeld. Hoe houden we financieel het hoofd boven water in plaats van hoe helpen we onze inwoners het beste is het dagelijkse gesprek. Er is de afgelopen jaren bezuinigd op verenigingen, bibliotheek, welzijnswerk, gemeentelijke dienstverlening en zo verder. Ook recent zagen we weer bezuinigingsvoorstellen (huishoudelijke hulp & logopedie) die wat ons betreft echt overhaast waren en die wij het liefst als eerste terug zouden draaien. Goed beleid maak je op inhoud en de financiën organiseer je daar vervolgens bij.”

Wethouder Ruud van Leeuwen was duidelijk niet in zijn sas met de inbreng van de PvdA-woordvoerder. „Ik ben opnieuw ernstig teleurgesteld in de bijdrage van de PvdA, noch bij de begrotingen van de afgelopen jaren, noch bij enig debat over de perspectiefnota heb ik de afgelopen drie jaren iets anders gehoord dan: ‘dit is onze begroting niet, dus we zijn tegen’. Ik mis de constructieve bijdrage. U roeptoetert volkomen vrijblijvend maar wat en neemt geen enkele verantwoordelijkheid.”