Van voet- en fietspad langs Oosterbroekenweg naar Engelgaarde tot een woonplicht. Het regent ideeën in de gemeenteraad van Meppel. Bekijk hier welke ideeën uitgevoerd gaan worden en welke niet

Extra geld voor RTV Meppel, een onderzoek naar een woonplicht en de huurverhoging op sportaccommodaties niet doorvoeren. Het zijn drie van de vele ideeën die de gemeenteraad van Meppel aandraagt. Bekijk hier welke ideeën er nog meer zijn aangedragen, wat ze inhouden en of ze verder worden uitgewerkt.

Zwemplas Engelgaarde.

Zwemplas Engelgaarde. Foto: Willem Braam

De gemeenteraad van Meppel praatte gisteren en vandaag over de perspectiefnota. Daarin staat in hoofdlijnen de financiële uitgangspunten voor de komende vier jaar. Iedere fractie mocht er zijn zegje over doen, en mocht zelf andere voorstellen doen.

Hieronder staan alle voorstellen kort uitgelicht, met een reactie van een van de initiatiefnemers, de verantwoordelijk wethouder of burgemeester en of er een meerderheid voor heeft gestemd.

Ina Booij, ChristenUnie: „Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor kwetsbare leerlingen. Veel van deze leerlingen hebben bewegingsarmoede vanwege hun beperking. Ook is er onder deze leerlingen sprake van obesitas met als gevolg diabetes. In onze stad, maar ook daarbuiten, met veel water moet het ook veilig zijn voor deze groep kwetsbare kinderen en is een diploma wel een vereiste.”

Wethouder Jaap van der Haar: „Er zijn verschillende potjes waar kwetsbaren een beroep op kunnen doen. Schoolzwemmen is voor de gemeente niet wettelijk verplicht. De meeste gemeenten hebben het al opgeheven. De zwemvaardigheid blijft een verantwoording van de ouders.”

Elisabeth Bakkenes, Sterk Meppel: „Als het om groen en groenonderhoud gaat is het college blijkbaar niet uit op kwaliteit. Samen met de PvdA willen deze bezuiniging schrappen. Deze bezuiniging treft niet alleen de kwaliteit van het openbaar groen, maar ook de plannen die werkgroepen en wijkplatforms op initiatief van de gemeente hebben ontwikkelt en die nu in de uitvoeringsfase komen.”

Wethouder Jaap van der Haar: „We zijn overtuigd dat we ondanks de bezuiniging, toch de kwaliteitsverbetering kunnen blijven handhaven. Ook de biodiversiteit blijft gewaarborgd. Projecten die zijn opgestart, zoals bijenoasis, zullen wij waarborgen dat ze uitgevoerd blijven worden.”

Jolida Voetelink, PvdA: „Door te bezuinigen op schoolzwemmen en het indirect verhogen van het lidmaatschap van sportverenigingen door de gebruiksvergoedingen van sportaccommodaties in de komende jaren met uiteindelijk 20 procent te verhogen, werk je niet aan kansengelijkheid. Je vergroot de kansenongelijkheid.”

Wethouder Jaap van der Haar: „Wij hebben een tijd geleden vastgesteld dat er groot onderscheid is tussen de kosten en dekking van sportaccommodaties. Wij maken hiermee een stap in de richting om dit kostendekkend te maken.”

Anouk de Vlieg, GroenLinks: „Een half miljoen euro moet gaan naar de aanschaf van een nieuwe vuilnisauto en dan specifiek naar een exemplaar dat op waterstof rijdt. Waterstof heeft één voordeel, en dat is dat de auto zonder uitstoot door onze gemeente kan rijden, maar dat is het dan ook. Verdere voordelen zijn er niet, grote nadelen wel. Want voor het rijden van deze auto is maar liefst drie keer meer elektriciteit nodig dan wanneer de vuilnisauto op deze elektriciteit zélf zou rijden. Een half miljoen euro is ruim voldoende voor een elektrische vuilniswagen met een capaciteit en een bereik dat passend is voor Meppel.”

Wethouder Jaap van der Haar: „We proberen het bestaande wagenpark zo lang mogelijk aan te houden en rijden op biodiesel. Deze vervanging is een aantal keer uitgesteld, en kan niet meer verlengd worden. Het gaat om een auto die altijd moet kunnen rijden, en langs het waterstofstation Pesse rijdt. Deze moet ook in de sneeuw kunnen rijden, vandaar dat we kiezen voor een continue elektriciteitsbron. Al is het spijtig dat er alleen nog grijze waterstof is.”

Elisabeth Bakkenes, Sterk Meppel: „Hoewel het mooi is dat we er volgend jaar 2,5 miljoen voor jeugdzorg bijkrijgen is dat weer een incidentele reparatie. Die is te danken aan Raden in Verzet. We dienen dan ook graag een motie in om hun volgende actie ook te steunen. Een brief van de gemeente aan de informateur waarin wordt aangegeven welke bezuinigingen door de tekorten zijn doorgevoerd.”

Burgemeester Richard Korteland: „Ik laat dit oordeel aan de gemeenteraad, maar ik begin langzamerhand wel te twijfelen aan dit actiecomité. Of deelname aan actiecomité nu de allerbeste weg is in alle wat de VNG al heeft lopen.”

Elisabeth Bakkenes, Sterk Meppel: „De woningmarkt is oververhit. Daarom dienen wij een voorstel in om te onderzoeken hoe de gemeente dit bij kan sturen. Bijvoorbeeld door bij extra huizenbouw met voorrang in te zetten op sociale huur- en koopwoningen en daarbij een woonplicht in te voeren. Betaalbare huizen moeten er voor onze inwoners en starters zijn niet voor kapitaalinvesteerders.”

Wethouder Robin van Ulzen: „We staan niet te springen op een woonplicht. We vragen ons of dat hier nodig is. Meppel is zeer in trek, maar we kennen hier geen Amsterdamse toestanden. Maar dit onderzoek kunnen we goed uitvoeren.”

Elisabeth Bakkenes, Sterk Meppel: „We hebben twee natuurgebieden: Tussenboerslanden en Engelgaarde. En waar de gemeente alle lasten voor Tussenboerslanden op zich neemt komt Engelgaarde er jaar na jaar bekaaid van af en moet er keer op keer onderhandeld worden. Daarnaast is het al vele jaren een wens van de inwoners van de Oosterboer om een betere ontsluiting van Engelgaarde te krijgen. Om een wandel of fietsrondje te kunnen maken. Het is vrij eenvoudig te verwerkelijken is door een wandel- en fietspad naast de Oosterbroekenweg aan te leggen. De ruimte is er voor.”

Wethouder Henk ten Hulscher: „We willen als college nog eenmalig een bedrag op nemen voor de stichting Engelgaarde. Tegelijkertijd gaan we gesprek voeren met stichting om te kijken hoe het verder kan. Als we deze stichting een structurele oplossing gaan bieden, gaat elke stichting en vrijwilligersclub de vinger opsteken. Dat willen ze ook wel.”

Elisabeth Bakkenes, Sterk Meppel: „Het is belangrijk dat we inwoners goed informeren over de soms lastig uit te leggen besluiten die raad en het college nemen. Daar hoort een laagdrempelig platform bij. En dat platform hebben we in ons uitstekend functionerende RTV Meppel. Maar deze vrijwilligersorganisatie werkt al jaren met onvoldoende middelen, omdat de overheid wel steeds hogere eisen stelt maar daar niet de middelen bij doet. Wij willen het college oproepen om samen met RTV Meppel tot een goed onderbouwd plan te komen waarbij het streefbedrag van 97 eurocent per inwoner leidend is.”

Wethouder Henk ten Hulscher: „We willen op zoek gaan naar geld. Maar realiseer wel dat het om cultuurgeld gaat. Er is relatief weinig speelgeld uit het potje voor cultuur. Dit kan ten koste gaan van amateurkunst.”

Elisabeth Bakkenes, Sterk Meppel: „Jammer dat we nog niet mee doen met het landelijke manifest Eén tegen eenzaamheid, waar al 240 gemeenten zich kosteloos bij aangesloten hebben.”

Wethouder Henk ten Hulscher: „We vertrouwen op bestaande structuren die we hebben in Meppel, zoals wijkplatforms, stichting welzijn en contacten met dorpsverenigingen.”

Ina Booij, ChristenUnie: „Veel taken moeten uitgevoerd worden en daarmee lopen de kosten op. De focus, van overschrijdingen, ligt veel bij jeugdzorg. Daarnaast hebben wij ook te maken met vergrijzing en de lage eigen bijdrage waardoor de inkomsten achterblijven maar de vraag naar zorg toegenomen is. Er wordt gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het omgaan met toenemende sociale ongelijkheid en gevoel van tegenstellingen. Uitgebreid uitgewerkt op welke wijze dit zal gebeuren, staat er niet.”

Wethouder Henk ten Hulscher: „Laten we eerst een met de raad het gesprek over de jeugdzorg goed en fundamenteel voeren.”

Xander Topma, SP: „Dit stelt de raad in staat om op het goede niveau met elkaar te beschouwen en te spreken, hopelijk vandaag en morgen al, om vervolgens bij de behandeling van de begroting een breder palet aan keuzes te hebben. Het is de hoop van de SP-fractie dat hierdoor de raad beter weet wat ze wil, en ook keuzes durft te maken op basis van een weloverwogen totaalbeeld van wat voor Meppel we willen zijn.”

Wethouder Jaap van der Haar: „De perspectiefnota gaat over hoofdlijnen en geeft kaders. In de begroting werken het verder uit. Daar moeten we keuzes maken. Die zullen wij expliciteren in de begroting.”

Jeannet Bos, D66: „Er wordt uitgelegd dat de gemeente de komende jaren steevast een tekort van rond de 2 miljoen op de begroting heeft. En worden bezuinigingsmaatregelen voorgesteld, waar de gemeenteraad uit moet kiezen. Zo wordt genoemd dat lokale lasten méér kostendekkend gemaakt worden. Hoevéél en waarom wordt niet toegelicht. En er worden ook geen alternatieven of keuzemogelijkheden gegeven.”

Wethouder Jaap van der Haar: „Bij de begroting vindt de actualisatie plaats.”

Anouk de Vlieg, GroenLinks: „We verzoeken het college om in beeld te brengen op welke wijze gemeente Meppel zich inzet voor (sociaal) duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid. We hopen dat dit gaat zorgen dat duidelijk wordt hoe duurzaamheid een rode draad - of eigenlijk juist de groene draad - in het handelen en het beleid van gemeente Meppel is.”

Wethouder Jaap van der Haar: „Sympathiek idee. We willen naar circulariteit toe. Gelijktijdig is dat ook de reden dat dit overbodig is. Het is een vinkje in ons aankoopbeleid. Het geeft extra druk op onze werknemers.

Xander Topma, SP: „Onze fractie heeft aandacht gevraagd om te kijken naar het grote geheel, een ontwikkeling van een visie op Meppel. Kijken we terug hoe dat is geuit gisteren en vandaag, is dat niet helemaal uit de verf gekomen. We spreken lang over details en dat helpt niet om te praten over wat er nodig is voor Meppel, welke problemen we moeten aanpakken en wat daarvoor moet gebeuren.”