Woonlasten voor Meppelers gaan omhoog met 35 euro

Meppelers gaan volgend jaar 35 euro meer betalen aan woonlasten. Foto: Pixabay

De woonlasten voor inwoners van de gemeente Meppel gaan omhoog. In 2019 betaalt een Meppeler nog gemiddeld 608 euro aan afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Volgend jaar wordt dit verhoogd naar 643 euro.

‘De voorstellen zijn vanuit inhoudelijk maar vooral ook vanuit financieel oogpunt noodzakelijk’, meent wethouder Jaap van der Haar. ‘Zoals elk jaar zoeken we weer naar financiële ruimte om kostenstijgingen en andere tegenvallers op te vangen, zoals tegenvallende Rijksinkomsten en hogere (zorg)kosten. We maken tarieven en heffingen zoveel mogelijk kostendekkend en kiezen voor kortingen op subsidies.’

Volgend jaar gaat de OZB (onroerende zaakbelasting) met 2,5 procent omhoog. De afvalstoffenheffing wordt met 10 procent verhoogd. De stijging van de OZB moet 200.000 euro opleveren.

‘Onze reserves en schulden zijn een serieuze zorg’, zegt Van der Haar. De schuldenlast van de gemeente Meppel is erg hoog. Deze wordt uitgedrukt in de solvabiliteit. Die staat in Meppel op 9 procent, terwijl 20 procent de ondergrens is. Dat wordt als gezond gezien. Voor de komende jaren wordt de solvabiliteit begroot op 8 procent. Voor 2022 staat die op 9 procent en weer een jaar later op 10 procent.

‘Alleen met stevige reserves en weinig schulden kunnen we blijven doen wat nodig is op fysiek en sociaal domein, tegenslagen en toekomstige uitdagingen opvangen en de lasten blijven dragen voor alle domeinen. We zien het als onze plicht om de financiële gezondheid van de gemeente te verbeteren.’

Met name in de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en de WMO begeleiding zijn de tarieven en de zorgvraag de afgelopen jaren meer gestegen dan waar rekening mee was gehouden.

Juiste moment

Het is volgens het gemeentebestuur nu het juiste moment om de schuldpositie af te bouwen en de reserves te verhogen, omdat de economische omstandigheden gunstig zijn.

‘Met financiële ruimte vangen we toekomstige uitdagingen op zonder om te vallen. Die financiële wendbaarheid creëren we deels met zorgvuldig gekozen bezuinigingen. We anticiperen daarmee op recente en toekomstige ontwikkelingen. Investeringen zijn waar mogelijk uitgesteld of volledig bespaard. Het grootste deel van de investeringen is echter onvermijdelijk en komt voort uit onderhoudsplannen en vervangingsinvestering.’

De begroting voor 2020 laat een positief saldo zien van 40.000 euro. Dit loopt op naar 1.001.000 euro in 2023. ‘We laten een jaarlijkse toevoeging aan de reserve zien.’ Het is nog onzeker deze toevoegingen de ambities en investeringen van de gemeente kunnen dekken.

Bedrijventerreinen

‘In 2020 vinden serieuze investeringen plaats op de bedrijventerreinen’, vertelt wethouder Roelof Pieter Koning. ‘Isala bouwt het meest innovatieve streekziekenhuis van Nederland, in de binnenstad worden de projecten aan het Vledder en de Kromme Elleboog afgerond en in Nieuwveense Landen verrijst een groot aantal woningen. Komend jaar bereiden we de invoering van de omgevingswet en -visie voor. Door anders om te gaan met initiatiefnemers verwachten we dat nog meer dynamiek op gang komt. In onze binnenstad investeren we in beleving, bedrijvigheid en bereikbaarheid.’

Volgend jaar willen burgemeester en wethouders besluiten over de wenselijkheid en noodzaak van het realiseren van Noord III en Oevers S. Wethouder Henk ten Hulscher: ‘We bieden ruimte om te ondernemen. Met vernieuwde ruimtelijke kaders komt transformatiegebied Noordpoort in een volgende fase.’

‘We zetten onverminderd in op een Meppel waarin het fijn leven, werken en wonen is’, zegt burgemeester Richard Korteland. ‘We kiezen zorgvuldig voor een balans tussen onze sociale, fysieke en overige voorzieningen. Meppel blijft zo een compacte gemeente met veel voorzieningen en een groot verzorgingsgebied.’

Nieuws

menu