Financiële ruimte in De Wolden wordt kleiner, maar belastingen gaan niet extra omhoog

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde.

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde. Foto: eigen foto

De financiële ruimte wordt de komende jaren ook in de gemeente De Wolden kleiner. „Zoals het nu lijkt, daalt de rijksbijdrage uit het Gemeentefonds vanaf 2026 fors. Wat we als vanzelfsprekend beschouwden, is dat niet meer”, laat het college van Burgemeester en Wethouders in de Kadernota 2024 weten.

Wat het college betreft vraagt de veranderende context om een overheid die problemen eerder voorkomt dan oplost. Voor het komende jaar worden de belastingen in ieder geval niet extra verhoogd, dan de normale trendmatige stijgingen.

Er staat voor 2024 een plusje van 25.750 euro in de kadernota, maar daar staan nog wel de nodige onzekere posten tegenover. Daarbij wordt deze maand vanuit Den Haag nog een meicirculaire verstuurd, waarvan de inhoud vaak een verrassing is. „Voor ons is er momenteel geen reden tot zorg”, sust het college eventuele zorgen

Aantal keuzes maken

Toch houdt financieel wethouder Egbert van Dijk een slag om de arm: „De gemeenteraad heeft voor de begroting in het najaar nog wel een aantal keuzes te maken. In de Kadernota wordt namelijk ook vooruitgekeken naar de jaren 2025 en verder. Naar verwachting wordt het dan behoorlijk puzzelen om de financiën op orde te houden.”

Een blik op de meerjarenraming laat voor de jaren 2026 en 2027 flinke minnen zien, die tegen de twee miljoen euro lopen. Daar staat tegenover dat 2025 een plus kent van 1,2 miljoen en dat nog een overschot meegerekend kan worden over het rekeningenresultaat vorige jaar. Het college geeft aan dat daaruit een aantal incidentele investeringen wordt betaald. Het gaat om een duurzaamheidssubsidie aan starters voor twee jaar (40 mille totaal),steun aan kinderen binnen het speciaal domein voor twee jaar (60 mille totaal), het project vitale vakantieparken voor de jaren 2024 tot en met 2027 ten bedrage van 680.000 euro en een eenmalige ophoging van het Transitiefonds Toekomstgerichte Landbouw. Over dat laatste punt was al een besluit genomen bij de behandeling van de begroting voor dit jaar. De gemeenteraad besloot het fonds eenmalig met 250.000 euro te vergoten.

Beslag op exploitatieruimte

De gemeente heeft net als iedereen te maken met hoge inflatie en stijgende kosten. Waar eerder bijdragen voor zwembaden en culturele instellingen niet werden geïndexeerd, gebeurt dat nu wel. „Deze compensaties leggen een fors beslag op de exploitatieruimte voor 2024 en verder.”

Speerpunten voor de komende jaren zijn uiteraard woningbouw, landbouw, duurzaamheid en gezondheid. Deze maand wordt nog een voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd om dorpshuizen en gebouwen van (sport)verenigingen te verduurzamen.