Inwoners Staphorst mogen zich uitspreken over bezuinigingen

Het gemeentehuis in Staphorst. Streekredactie / Eelco Kuiken

Staphorst - Staphorst moet bezuinigen en niet zo’n beetje ook. De gemeente wil, voordat de gemeenteraad knopen doorhakt, de verbinding leggen met de samenleving. Op donderdag 17 oktober mogen burgers op een speciaal daarvoor gehouden infoavond zeggen wat ze vinden.

De bewonersavond op donderdag 17 oktober is een initiatief van de gemeenteraad. Op dinsdag 15 oktober wordt de begroting van Staphorst voor de periode 2020-2023 gepubliceerd door het college van B en W. Dit komt dan te staan op de website en in weekblad De Staphorster. Het is dan aan de gemeenteraad om op 12 november de begroting, al dan niet gewijzigd, vast te stellen. Dan zijn de algemene beschouwingen.

Tijdens de inwonersavond, op 17 oktober, krijgen inwoners, instellingen en andere belanghebbenden uit de gemeente de kans aan raadsleden hun mening te geven en hen te voorzien van goede ideeën. Mensen kunnen raadsleden informeel benaderen aan hun ‘fractietafel’. Niet brullen dat er niks van deugt, maar met constructieve ideeën aankomen waar de politiek wat mee kan, dat is ht idee.

Daarnaast is er een gelegenheid om een centrale boodschap voor alle fracties uit te spreken. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk. Wethouder financiën Lucas Mulder geeft aan dat iedereen suggesties en ideeën mag aandragen, maar dat de rekensom onder de streep wel moet kloppen en dat betekent flink snijden in in de kosten. ‘Ik vind het wel belangrijk dat deze verbinding met de samenleving wordt gelegd.’

Problemen

Staphorst kampt met een van de grootste problemen sinds haar bestaan en dat is 2008 jaar. In de conceptbegroting voor 2020 en meerjarenraming 2021- 2023 is sprake van een nadelig saldo dat oploopt van 4,8 miljoen euro in 2020 tot 5,1 miljoen in 2023 als er niks gebeurt.

De uitvoering van het coalitieakkoord kost veel geld, maar het tekort komt ook door een toename van taken met minimale groei van de algemene middelen uit het gemeentefonds. De invulling van knelpunten in de organisatie en hogere kosten in het sociaal domein zorgen ook voor een groot tekort. ‘Dit is voor Staphorst ongekend’, aldus wethouder Mulder. Het is maar ten dele de schuld van de gemeente. Den Haag betaalt fors minder, met name voor het sociaal domein. Heel veel gemeenten zitten met gaten in de begroting. En da terwijl de rijksbegroting een overschot laat zien.

B en W van Staphorst stellen aan de gemeenteraad voor de OZB te verhogen met vier keer tien procent. De OZB-verhoging levert extra structurele inkomsten op: in 2020: 290.000 euro, in 2021: 609.000, in 2022: 1.008.000 euro en in 2023 1.590.000 euro. Dat geld kan goed gebruikt worden om de financiële gaten te dichten. De burger betaalt gemiddeld in 2023 140 euro meer dan nu per jaar, dat is exclusief indexering van 2 procent per jaar.

Nieuws

Meest gelezen