Het rustige IJhorst vindt dat het niet goed meegenomen is in het laatste uitbreidingsplan

Zo’n beetje alle omwonenden van de Poeleweg in IJhorst zijn voor woningbouw op deze plek, maar ze vinden dat plan beter kan en moet. Meer in samenhang met het landschap, de bebouwing én met respect voor omwonenden.

Reestdorp IJhorst vindt woningbouw prima en ook nodig, maar het plan Poeleweg moet beter.

Reestdorp IJhorst vindt woningbouw prima en ook nodig, maar het plan Poeleweg moet beter. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Aan de Poeleweg worden maximaal 39 nieuwe woningen gebouwd. De gemeente Staphorst en een particuliere grondbezitter trekken samen op. Nieuwbouw is hard nodig in IJhorst en dus was iedereen blij. In de buurt maakt euforie plaats voor chagrijn, want wat er nu dreigt te gebeuren, dat willen ze niet. De juridische procesvorming deugt misschien, maar de burgerparticipatie wordt node gemist.

Gisteravond sprak de gemeenteraad over het uitbreidingsplan Poeleweg. Bewoners lieten van zich horen. Ze zijn niet tevreden over het plan dat nu voorligt. Het kan veel beter en passender, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het aantal woningen.

Wollige informatie

Aanwonenden zijn naar eigen zeggen niet goed meegenomen in de plannen. Een woordvoerder heeft het over ‘een schijn van burgerparticipatie.’ Ze konden lid worden van een nieuwsbrief, maar de info is wollig. De eerste brief werd pas verzonden na vaststelling van het stedenbouwkundig plan door de raad. In de raadsvergadering van 9 juni 2020 werd gezegd dat tijdens de termijn van de terinzagelegging opnieuw een inloopavond georganiseerd zou gaan worden. Deze vond nooit plaats.

De gemeente stuurde het voorontwerp bestemmingsplan naar de overlegpartners (zoals de provincie), maar niet naar de omwonenden. De buurt wil transparantie over de plannen, over de afwegingen die gemaakt worden en over hetgeen wel en niet meer ter discussie staat. „Er ligt nu een plan waarin geen enkele definitieve wijziging is opgenomen. Dat hadden we wel gewild.”

‘Privacy komt in geding’

Veel omwonenden misten het bericht dat de nieuwe huizen maximaal 10,5 meter hoog mogen worden met een goothoogte van 6 meter. Dat is hoger dan wat in de rest van het dorp mag. Dat past niet en de privacy is in het geding, vreest de buurt. De goothoogte van 4 meter, zoals overal in het dorp, moet ook hier gelden, vindt de buurt. Aan de randen van de nieuwe wijk moet het passender worden door een lagere goot- en dakhoogte, vrijstaande woningen en een haakse nokrichting op de omgeving. Een blokje rijwoningen zou in z’n geheel een andere plek moeten krijgen.

Een bosje in het plangebied moet volgens de buurt in z’n geheel behouden blijven, zonder een bospad en zonder verlichting. De afstand tussen de nieuwbouw en het bosje moet minimaal verdubbeld worden, vindt de buurt.

„Wij zien twee thema’s waarin de gemeente op procesniveau in gebreke blijft. Te weten behoorlijke informatievoorziening aan direct belanghebbende burgers en een redelijk niveau van burgerparticipatie. Dit heeft geleid tot een voorstel waarvoor bij omwonenden geen of nauwelijks draagvlak is.”

De gemeenteraad heeft de behandeling van het uitbreidingsplan Poeleweg gisteravond uitgesteld, nadat bewoners en ook de dorpsraad inspraken. De gemeenteraad wil dat er een open gesprek komt tussen bewoners, de ontwikkelaar en de gemeente. Nu weer terug naar de tekentafel kost volgens wethouder Lucas Mulder veel tijd en geld en heeft gevolgen voor de kaveluitgifte. Volgens hem valt het met het hoogteverschil in de praktijk reuze (halve meter nokhoogte) mee en heeft dat te maken met de nieuwe trend. Door corona ging een tweede infoavond niet door, maar er waren volgens hem wel veel een-op-eengesprekken, waardoor wensen en grieven doorkwamen.