Opvang van Oekraïners in Dalfsen kost ruim 2 miljoen euro

Het gemeentehuis van Dalfsen.

Het gemeentehuis van Dalfsen. Foto Mediahuis Noord

De gemeente Dalfsen verwacht dat de totale kosten voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) 2.050.000 euro gaan bedragen. Deze kosten worden vergoed door het Rijk.

Hieronder vallen de huisvesting (685.000 euro), de beveiliging (250.000 euro), het leefgeld (155.00 euro), het personeel (490.000 euro), en de overige kosten (30.000 euro). Voor de post ‘onvoorzien’ is 440.000 euro opgenomen.

Naast de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) heeft de gemeente te maken met nog drie regelingen: de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO), de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne, en de Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne.

Voor de kosten voor uitvoering van de verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen die bij particulieren verblijven, is voor dit jaar een bedrag begroot op 575.000 euro. Er is nog geen inschatting gemaakt van de uitvoeringskosten. Omdat de vergoeding gelijk is aan de kosten is de verwachting dat dit kostenneutraal wordt uitgevoerd.

Over de periode tot en met 16 juli is een bedrag van 55.000 euro vanuit het Rijk ontvangen voor bekostiging van het leerlingenvervoer. Over de vervolgperiode tot eind van dit jaar wordt een bedrag van 120.000 euro als tegemoetkoming begroot.

Op 25 maart is op camping ’t Tolhuis een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners in gebruik genomen. Op die datum waren 32 opvangplaatsen op ’t Tolhuis gereed. Dit aantal is uitgebreid naar 78 op dit moment.

Welkom in Dalfsen

Vanuit de Stichting Kinderhulp Beregszasz heeft Dalfsen een relatie met Oekraïne, waarbij sprake is van een uitwisselingsprogramma. In de gemeente ontstond een particulier initiatief vanuit de kerken, aangevuld met enkele ondernemers, die het initiatief namen voor opvang en begeleiding van de vluchtelingen uit Oekraïne. Dit kreeg vorm onder de werknaam Welkom in Dalfsen. Deze organisatie bemiddelt onder meer in het onderbrengen van vluchtelingen bij gastgezinnen.

In Dalfsen zijn ongeveer 180 Oekraïense vluchtelingen bij particulieren ondergebracht. Voor de opvang van deze vluchtelingen is de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners verschenen. In de Handreiking POO wordt ook aangegeven hoe omgegaan wordt met uitkeringen en toeslagen in geval een ontheemde in huis opgenomen wordt. Zo wordt een bijstandsgerechtigde niet getroffen door toepassing van de kostendelersnorm.

Bekostigingsregeling

Op 31 mei is de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne verschenen. Deze regeling kent een looptijd van drie maanden en kan met drie maanden (tot 1 september) verlengd worden. In deze regeling is onder meer bepaald dat gemeenten 100 euro ontvangen als normbedrag per dag per gerealiseerde opvangplek (kosten GOO).

Verder worden de (uitvoerings)kosten van verstrekkingen aan vluchtelingen in de particuliere opvang op basis van werkelijke kosten vergoed.