Toekomstplannen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) liggen vanaf half mei ter inzage

De waterzuiveringsinstallatie bij Meppel. Archieffoto Wilbert Bijzitter

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) wil een meer proactieve en meer sturende en agenderende rol in de ruimtelijke planvorming. Volgens dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman is dat nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden. „Ons waterschap ziet veel meer op zich af komen dan het werk dat we al eeuwen doen.”

Het algemeen bestuur van WDODelta heeft de plannen vastgelegd in het Waterbeheerprogramma voor de jaren 2022-2027. Het waterschap kiest voor meer samenwerking, meer verbinding in de omgeving en ook voor een sturende rol in de ruimtelijke planvorming, zoals het beoordelen van gebieden voor het bouwen van huizen. De plannen zijn vanaf 17 mei tot en met 25 juni online in te zien via de website officielebekendmakingen.nl . Belangstellenden en betrokkenen kunnen in deze periode reageren op de plannen.

Inzet op energietransitie en de circulaire economie

De inzet van het waterbeheerprogramma is veilig wonen met water, voldoende en schoon water voor inwoners, boeren en bedrijven in de stad en de natuur. Dirk-Siert Schoonman: „We gaan door met het versterken van onze dijken om overstromingen te voorkomen. Ook zorgen we ervoor dat steden, het landelijk gebied en de natuur voldoende en schoon water hebben.”

Daarnaast wil het waterschap bijdragen aan de energietransitie en de circulaire economie. WDODelta streeft er naar om in 2025 energieneutraal te zijn en 50 procent minder grondstoffen te gebruiken in 2030.

Het waterschap is ook bezig met het versterken van de biodiversiteit. Dat is nodig omdat door menselijke activiteiten planten- en dierensoorten in rap tempo verdwijnen. „Dit bedreigt het ecosysteem en daarmee de klimaatrobuustheid”, aldus de dijkgraaf.

Een actieve rol van het waterschap is nodig, zegt Schoonman ‘om de gevolgen van klimaatverandering en ontwikkelingen in onze leefomgeving op te vangen’.