Uitbreiding bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold dichterbij, mét ontsluiting op Haakswold

Hier komt de nieuwe ontsluitingsweg van bedrijfsterrein Hoge Akkers naar Haakswold. Rechts wordt Timmerman Sierbestrating gevestigd.

Hier komt de nieuwe ontsluitingsweg van bedrijfsterrein Hoge Akkers naar Haakswold. Rechts wordt Timmerman Sierbestrating gevestigd. Artizzl Media / Peter Nefkens

Er komt eindelijk wat meer schot in de ontwikkeling van de nieuwe fase van bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold. Vanaf vandaag ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding voor iedereen ter inzage. Het gaat om 6,5 hectare grond.

Het plan sluit aan op perceel Haakswold 11, waar een aparte bestemmingsplanprocedure voor wordt doorlopen. Op die locatie wil het bedrijf Timmerman Sierbestrating zich vestigen en zijn al de nodige aanpassingen gerealiseerd. Daarlangs loopt ook de geplande nieuwe ontsluiting van Hoge Akkers op Haakswold.

Het bedrijventerrein Hoge Akkers wordt uitgebreid met 24 kavels, variërend van een omvang tot circa 1400 vierkante meter. Op het bestaande terrein is geen ruimte meer beschikbaar. De laatste kavel op het bedrijventerrein is in 2018 verkocht en sindsdien is er veel vraag naar nieuwe kavels. Om aan deze vraag tegemoet te komen, wordt Hoge Akkers nu uitgebreid richting het westen. Aan de noordzijde van het terrein wordt een brede groenstrook gerealiseerd, zodat het vanaf Haakswold grotendeels aan het zicht wordt onttrokken. Ook aan de andere randen komt een robuuste groenstrook met bomen en struiken. Binnen het plangebied is ook het nodige groen ingetekend, zo wil de gemeente een groene uitstraling creëren.

Ontsluiting Haakswold

Er zijn in november verkeersmetingen gedaan om een ruwe schatting te kunnen maken van de effecten op de aangrenzende wegen als Haakswold en Blijdenstein. Er kwam een getal van 783 voertuigbewegingen per etmaal uit en met een toename van 50 procent wordt voor Haakswold uitgegaan van een toename van 13 procent en voor Blijdenstein van 15 procent. Door de nieuwe ontsluiting op Haakswold, kan een deel van het huidige verkeer de Kerkweg en Blijdenstein mijden, zo denkt de gemeente. Met de extra ontsluiting wordt het ook minder druk op de rotonde voor het oude gemeentehuis, zo is de verwachting. De ontsluiting Haakswold wordt met een plateau uitgevoerd, waarbij een voorrangssituatie voor Hoge Akkers wordt gecreëerd.

Vorig jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en daarop is een aantal inspraakreacties gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in het huidige ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van de reacties zijn nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd, na overleg met het waterschap is de waterparagraaf aangevuld, er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en toegevoegd en daarin wordt rekening gehouden met de bestaande historische en landschappelijke waarden van het gebied.

Plan online te raadplegen

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt begonnen met aanleg van de landschappelijke inpassing (beplanting). Het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 19 mei tot en met 29 juni ter inzage op het gemeentehuis in Zuidwolde. Het plan is ook op internet te vinden en wel via dewolden.nl/bestemmingsplan.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze over dit ontwerpplan en het beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad indienen. Na de inzagetermijn worden eventuele zienswijzen behandeld en wordt een informatiebijeenkomst ingepland voor alle ondernemers die een optie hebben op een kavel of die op de reservelijst staan. Definitieve besluitvorming op het ontwerpbestemmingsplan vindt na de zomer plaats.