Waterschappen in Drenthe, Groningen en Overijssel vangen minder muskusratten. 'Populatie beter onder controle'

Foto: Waterschap Hunze en Aa's

De waterschappen in Noordoost-Nederland hebben in 2022 9 procent minder muskusratten gevangen dan in 2021.

In 2021 werden 7591 muskusratten gevangen, een jaar later 6950. Volgens de waterschappen – Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen – betekent dit dat ze de populatie steeds beter onder controle krijgen. Ze wijzen er daarbij op dat tien jaar geleden nog 65.009 muskusratten werden gevangen in Noordoost-Nederland.

De beverrattenvangst daalde eveneens in 2022: 314 tegenover 406 in 2021. Ruim 95 procent van de vangsten vond plaats direct langs de grens met Duitsland. Hiermee wordt voorkomen dat beverratten zich opnieuw over het land verspreiden. Anders dan Duitsland heeft Nederland heeft op dit moment geen eigen populatie beverratten.

Bestrijding van muskus- en beverratten

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ook hebben de dieren hier nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades.

De muskus- en beverratten staat op de Europese lijst van Invasieve soorten, omdat ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet.

De bestrijding van muskus- en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.

Nieuws

menu