Werkzaamheden Waterbolkpark in Havelte zijn begonnen, sintelpad is nog niet aan de beurt

De renovatie van het Waterbolkpark in Havelte is begonnen. Foto: Dorpsgemeenschap Havelte

In opdracht van de gemeente Westerveld is Landschapsbeheer Drenthe gestart met de werkzaamheden voor de opknapbeurt van het Waterbolkpark in Havelte. Het project is tot stand gekomen met medewerking van de Dorpsgemeenschap Havelte en de omwonenden van het park.

De beide poelen zijn inmiddels opgeschoond. De begroeiing er omheen is verwijderd. Hierdoor komen ze weer volop in het licht, waardoor het waterleven zich kan herstellen. Half november wordt gestart met het verwijderen en kappen van dode bomen.

De opknapbeurt van het sintelpad, tussen de Nieuwe Ruiterweg en de Wandelbosweg, gaat voorlopig nog niet door. De gemeente wil nog nader onderzoek doen naar geschikte renovatiemogelijkheden. De uitvoering zou dan eventueel tegelijk kunnen plaatsvinden met de herstelwerkzaamheden van de Nieuwe Ruiterweg. Het hoofddoel is om een veilige oversteek te realiseren vanuit het Waterbolkpark richting Meerkamp.

Actief rondom De Wal

Landschapsbeheer Drenthe is in samenwerking met de Dorpsgemeenschap Havelte actief rondom De Wal aan de Van Helomaweg. In prima overleg met de direct aanwonenden is een herstelplan opgesteld voor de omgeving. Drie poelen worden opgeknapt, oude bestaande meidoornhagen worden teruggesnoeid naar het oorspronkelijke aanzicht, een aantal bomen wordt gekapt en er worden wat nieuwe singels worden aangelegd. Daarnaast doen vijf boerenerven mee aan het project Herstel Boerenerven van Landschapsbeheer Drenthe. De erven zullen zoveel mogelijk in authentieke stijl worden hersteld.

Herplaatsing drie eiken

Door de activiteiten in het Waterbolkpark en rond De Wal heeft Dorpsgemeenschap Havelte een goede band opgebouwd met Landschapsbeheer Drenthe. Hierdoor ontstond namelijk ook het idee om bij de familie Van de Berg aan de Havelter Schapendrift een nieuwe driestammige eik te plaatsen. De laatste telg van de oude monumentale eik heeft tijdens de februari storm, in 2022, het loodje gelegd. De eik is inmiddels besteld en deze zal aan het eind van het jaar geplant worden.

Nieuws

menu