Westerveld komt snel met visie grootschalige zonne- en windenergie. College ziet mogelijkheden bij A32 en zandwinplas in noorden gemeente

Zonnepanelen.

Zonnepanelen. Pixabay

Initiatieven voor grootschalige zonne- en windenergie in de gemeente Westerveld moeten nog dit jaar getoetst en beoordeeld kunnen worden. Dit is een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders willen hieraan meewerken. Er moeten snel spelregels worden vastgesteld en wat het college betreft zijn twee locaties in beeld, op een zandwinplas in het zuiden van de gemeente en aan de A32 bij Meppel/De Wolden.

Voor 2030 moet de gemeente Westerveld een vermogen van 28.000 MWh elektriciteit opwekken met grootschalige zonne- en/of windenergie op land of water. De benodigde vergunningen hiervoor moeten in 2025 zijn verleend. Grootschalige zon-op-landprojecten zijn projecten met een vermogen groter van 15 kWp (ter vergelijk meer dan circa 43 zonnepanelen). Zonnepanelen op water, bijvoorbeeld op een zandwinplas, behoren ook tot zon-op-landprojecten. Grootschalige windprojecten zijn projecten met grote windturbines.

Richtlijnen

Om de visie grootschalige zonne- en windenergie Westerveld 2030 te ontwikkelen, stelt het college vijf zogeheten kaders voor, richtlijnen waaraan voldaan moet worden. De opgave van 28.000 MWh voor 2030 wordt gerealiseerd met grootschalige zon-opland/water. De focus komt op zon-op-land/water te liggen, omdat de tijd die er nu nog is voor het verlenen van vergunningen voor windenergie voor 2025 te kort is.

De realisatie van grootschalige zon-op-land/water vindt wat het college betreft geconcentreerd plaats in de groene gebieden op basis van de kaart uit het adviesrapport Energietransitie in het Westerveldse landschap van Het Oversticht. Dit zijn de zandwinplas in het noorden van de gemeente Westerveld bij Beilen en het gebied in het zuiden van de gemeente Westerveld bij de A32, grenzend aan de gemeenten De Wolden en Meppel.

Spelregels

Projectaanvragen voor grootschalige zon-op-land/water moeten getoetst worden aan de hand van spelregels voor proces- en projectverplichtingen van de initiatiefnemer. Deze zijn geformuleerd op basis van bestaande documenten en afgestemd door energiecoöperaties te raadplegen. Onderzoeksresultaten bieden duidelijkheid over de mogelijkheden van zon-op-land en/of één oftwee windturbines in het zuidelijke gebied bij de A32. De verwachting is dat de raad zich in april over deze kaders buigt.

Dit jaar krijgt de raad de Visie grootschalige zonne- en windenergie Westerveld 2030 ter vaststelling voorgelegd. De gemeenteraad stelde op 29 november 2022 de Startnotitie Energievisie Westerveld vast om tot een Energievisie te komen. Op basis van deze visie worden projectaanvragen voor grootschalige zonne- en/of windenergie op land/water getoetst en beoordeeld. De naam is nu veranderd omdat dit de lading beter dekt.

Het is de nadrukkelijke wens van de raad om nog dit jaar aanvragen voor initiatieven voor grootschalige zonne- en windenergie op land/water in behandeling te nemen en te beoordelen. Aanleiding hiervoor was onlangs de aanvraag voor een zonnepark bij Oude Willem. Dit park werd afgewezen door het college en een meerderheid van de raad, maar wel met de achterliggende gedacht dat snel werk gemaakt moet worden van zonne- en windenergie.

Visie 2050

Na de visie voor 2030 is het werk overigens niet gedaan, want vanaf 2024 wordt een visie ontwikkeld op weg naar 2050. De gemeente moet voor 2050 een CO2-reductie hebben gerealiseerd van 95 procent ten opzichte van 1990 en geen aardgas meer gebruiken. Tijdens de ontwikkeling van deze visie is het belangrijk een uitgebreid participatieproces te doorlopen, ook omdat dan aan de slag moet worden gegaan met het energieneutraal maken van onder meer dorpen.