Gemeente Westerveld verwachtte half miljoen euro verlies, maar sluit jaar toch positief af

De gemeente Westerveld heeft het jaar 2020 afgesloten met een kleine financiële plus. Verwacht wordt dat de gemeente ook dit jaar zwarte cijfers schrijft.

De Heuvelenweg in Dwingeloo is gereconstrueerd.

De Heuvelenweg in Dwingeloo is gereconstrueerd. Foto: Gerrit Boer

Uit de Jaarrekening 2020 blijkt dat waar Westerveld vooraf rekening had gehouden met een verlies van bijna een half miljoen euro, uiteindelijk onder aan de streep 83.000 euro is overgehouden. Het afgelopen coronajaar was een bijzonder jaar waarin op veel terreinen de focus verlegd moest worden. Mede dankzij de coronasteunpakketten van het Rijk is de gemeente of zijn instellingen gecompenseerd voor verlies aan inkomsten.

Investeringen

In het afgelopen jaar heeft Westerveld fors geïnvesteerd in de openbare ruimte. Zo is er hard gewerkt aan onder meer de herinrichting van Diever, de Heuvelenweg in Dwingeloo en de herinrichting dorpskern Lhee. Dat de jaarrekening toch een kleine plus laat zien, heeft onder meer te maken met een voordeel op grondexploitaties. Het eigen vermogen van Westerveld is wel gedaald. De heeft te maken met het feit dat de incidentele baten lager waren dan de structurele lasten. Vooral de structurele lasten jeugdhulp en WMO drukken een zwaar stempel op de gemeentelijke begrotingen.

Een vooruitblik naar volgend jaar laat zien dat, wil Westerveld ook dit jaar met een positief saldo eindigen, bezuinigingen noodzakelijk blijven. Zo geeft de voorjaarsrapportage aan dat het Rijk voor de jeugdhulp voor 2021 voor Westerveld bijna een half miljoen euro extra ter beschikking stelt. Daarmee zijn de extra kosten jeugdhulp voor 2021 gedekt, maar komt het verwachte totale resultaat nog steeds op een negatief uit. Het college heeft nu in de voorjaarsrapportage op een aantal thema’s een voorzet gegeven voor mogelijke oplossingsrichtingen om structurele opbrengsten en kosten meer in evenwicht te brengen.

Financiële lucht

Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld verkoop van vastgoed en het tegen het licht houden van subsidies. Zo worden in de voorjaarsrapportage onderzoeken naar de doelmatigheid van sportaccommodaties, het uitbesteden van de werkzaamheden van de gemeentewerf en tractie en naar de exploitatie van de voormalige school De Heidehoek in Vledderveen aangekondigd. Verder wordt de verkoop van de voormalige gemeentewerf in Havelte genoemd en zou het afschaffen van de subsidieregelingen Initiatieven en Evenementen de gemeente financiële lucht geven.

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening en de voorjaarsrapportage op 6 juli. De keuzes die de raad dan maakt, worden nader uitgewerkt in de begroting 2022 die in november gepresenteerd wordt.