Boeren, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de gemeente maken een eigen Coöperatief Gebiedsplan Staphorst voor een duurzame landbouw, goede natuur en een leefbaar platteland

Wethouder Lucas Mulder van de gemeente Staphorst biedt het Coöperatief Gebiedsplan Staphorst aan, aan gedeputeerde Ten Bolscher.

Wethouder Lucas Mulder van de gemeente Staphorst biedt het Coöperatief Gebiedsplan Staphorst aan, aan gedeputeerde Ten Bolscher. Foto: Jaco Hoeve Fotografie

Boeren, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de gemeente hebben een eigen Coöperatief Gebiedsplan Staphorst gemaakt voor een duurzame landbouw, goede natuur en een leefbaar platteland. Donderdagmiddag werd het plan aangeboden een gedeputeerde van Overijssel, Gert Harm ten Bolscher.

Niet de regie door anderen laten bepalen, maar van onderop komen met een eigen plan voor Staphorst. Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten, AJK Staphorst, Countus, CZ Rouveen Kaasspecialiteiten, gemeente Staphorst, Harke Administratie en Fiscaal Advies, Landmans Welvaart, LTO Noordwest-Overijssel, Staatsbosbeheer en het waterschap stelden het Coöperatief Gebiedsplan Staphorst op, met tien uitgangspunten voor een omslag naar duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Deze partijen gaan ervan uit dat boeren niet het probleem, maar juist een deel van de oplossing zijn.

Overijssel kreeg van het rijk de opdracht om een integraal Provinciaal Plan Landelijk Gebied te maken om invulling te geven aan de natuur- en kwaliteitsdoelen en een perspectief te schetsen voor een toekomstgerichte landbouw. In juli volgend jaar moet de provincie een integraal gebiedsplan klaar hebben. Het Coöperatief Gebiedsplan Staphorst kan hier onderdeel van worden als basis voor de verdere uitwerking.

Wethouder Lucas Mulder van Staphorst: „De Staphorster gemeenschap is coöperatief en gaat uitdagingen aan. Het is cruciaal dat we samen oplossingen zoeken en bepalen wat nuttig en nodig is. Daar past dit gezamenlijke initiatief, wat sterk de verbinding en de wil tot samenwerken uitspreekt, heel goed bij.”

In Het Coöperatief Gebiedsplan Staphorst staan tien punten. 1. Benut en waardeer het vakmanschap van onze boeren. 2. De agrarische sector is noodzakelijk als bron van voedsel en werkgelegenheid, als beheerder van het landschap en baken in de gemeenschap. 3. Agrarische familiebedrijven moeten, zonder druk van schaalvergroting, een gezond rendement kunnen behalen en een goed economisch en sociaal toekomstperspectief blijven behouden, ook vanwege het belang voor de leefbaarheid. 4. Landbouw en natuur gaan in Staphorst hand in hand en dat moet zo blijven. 5 . Reserveer voldoende grond voor een omslag naar extensievere landbouw en voldoende middelen ter compensatie van verlies aan inkomsten door deze omslag. Hiervoor willen wij actief nieuwe financieringsmodellen opzetten en zelf investeren. 6. Beloon innovatie en ondernemerschap. 7. Alle sectoren moeten evenredig bijdragen aan de opgaven, zorg voor integraliteit. 8. Ontwikkel nieuwe en duurzame verdienmodellen. De kosten en risico’s worden gedragen door de gemeenschap. 9. Werk aan herstel van vertrouwen met samenhangend beleid met een integrale en zorg voor één-loket. 9. Geef ruimte voor een aanpak van onderop. 10. stimuleer kennisdeling en uitwisseling van ervaring over de maatschappelijke opgaven die er in het gebied zijn.