Staphorster plan als oplossing stikstofdrama? Provincie Overijssel en minister Piet Adema hebben het Coöperatief Plan Staphorst in hun bezit. Gemeente: 'Dit is de enige manier waarop het kan'

Demonstraties van boeren tekenden 2022

Demonstraties van boeren tekenden 2022 Foto: ANP/ Roland Heitink

Wethouder Lucas Mulder heeft het Coöperatief Plan Staphorst overhandigd aan landbouwminister Piet Adema. Volgens B en W van Staphorst is deze Staphorster variant van het oplossen van het stikstofprobleem de enige manier om een voor iedereen bevredigende uitkomst te krijgen.

Niet de regie door anderen laten bepalen, maar van onderop door alle partijen samen, ook zij die schijnbaar tegenover elkaar staan, komen met een eigen plan voor het landelijk gebied. Daar is in de gemeente Staphorst aan gewerkt door verschillende partijen die opkomen voor de belangen van agrarische ondernemers, natuur en bewoners. Samen stelden zij een gebiedsplan op met tien uitgangspunten voor een omslag naar duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Het kan, als je het samen doet, is de strekking Deze Staphorster aanpak moet, als het aan de gemeente ligt, een landelijk voorbeeld worden. Lucas Mulder. „Ik ben heel trots dat wij in Staphorst met alle partijen samen een oplossing hebben gevonden.”

Aan het Coöperatief Plan Staphorst werkten mee: Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten, AJK Staphorst, Countus, CZ Rouveen Kaasspecialiteiten, gemeente Staphorst, Harke Administratie en Fiscaal Advies, Landmans Welvaart, LTO Noord West Overijssel, Staatsbosbeheer en waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze partijen, waarvan sommigen tegenover elkaar lijken te staan, gaan ervan uit dat boeren niet het probleem, maar juist een deel van de oplossing kunnen zijn. Boeren kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven en zij willen helpen om dit mogelijk maken.

Het plan in een notendop, Benut en waardeer het vakmanschap van boeren. Agrarische familiebedrijven moeten, zonder enige druk van schaalvergroting, een goed economisch en sociaal toekomstperspectief blijven behouden, ook vanwege het belang voor de leefbaarheid. Landbouw en natuur gaan in Staphorst hand in hand en dat moet zo blijven. Reserveer, ook op de langere termijn, voldoende grond voor een omslag naar extensievere landbouw en voldoende middelen, ter compensatie van verlies aan inkomsten door deze omslag. Beloon innovatie en ondernemerschap. Alle sectoren moeten evenredig bijdragen aan de opgaven. Ontwikkel nieuwe, duurzame verdienmodellen. De kosten en risico’s worden gedragen door inwoners, overheden en bedrijfsleven. Werk aan samenhangend beleid met een integrale benadering en experimenteerruimte. Geef ruimte voor een aanpak van onderop. Stimuleer kennisdeling en uitwisseling van (praktijk)ervaring over de maatschappelijke opgaven die er in het gebied zijn.

Ook gisteren gingen er weer Overijsselse Boeren het provinciehuis in Zwolle om te demonstreren. Het gaat om zogeheten Pas-Melders. Dat zijn boeren die volgens de wet in 2019 slechts moesten melden als ze gingen uitbreiden en een vergunning kregen. Nu is die vergunning na een uitspraak van de Raad van State plots ingetrokken en moet de provincie met dwangsommen handhaven. 23 Overijsselse bedrijven worden mogelijk via dwangsommen gehandhaafd. Drie daarvan liggen in Staphorst.